Wydarzenia

W dniach 7-9 grudnia br. odbywa się w Berlinie Kongres Organizacji Polskich. Kongres jest spotkaniem przedstawicieli organizacji polskich, a także zaangażowanych w sprawy niemieckiej Polonii przedstawicieli kultury, sztuki i nauki.

Inauguracja Kongresu zaplanowana jest na piątek 7 grudnia w Hotelu Dorint Tegel, a główne obrady Kongresu odbędą sie w dniu 8 grudnia w Sali Europejskiej Landesvertretung NRW w Berlinie przy Hiroschimastraße 12 - 16.

Idea zwołania Kongresu Organizacji Polskich wynikła z potrzeby pogłębienia dialogu pomiędzy organizacjami polonijnymi w Niemczech a także refleksji na temat roli i zadań dla współczesnej Polonii nie tylko w Niemczech ale przede wszystkim w Europie.

Oprócz referatów problemowych i publicznej dyskusji, organizatorzy planuję skierować debatę programową w następujących trzech głównych zagadnieniach:

  • Język Polski jako ważny element świadomości i kultury narodowej;
  • „Realizacja Traktatu z 1991" w aspekcie deklaracji „Okrągłego Stołu";
  • „Współpraca Polonii z Polską" na rzecz wspierania modeli projektów europejskich.W dniach 26-28 października w Ambasadzie Polskiej w Berlinie, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie zorganizował konferencję poświęconą tematyce polskiej emigracji zarobkowej. W debacie pt. „Powrót czy emigracja” udział wzięli przedstawiciele konsulatów generalnych Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz prezesi Stowarzyszeń Polonijnych w Europie oraz przedstawiciele emigracji zarobkowej. Na konferencji poruszane były problemy polskich emigrantów w pięciu sesjach tematycznych: dynamika zjawisk migracyjnych, polskość następnych pokoleń, problemy z integracją i na rynkach pracy, powrót czy emigracja, problemy i oczekiwania.
Referat wiodący „Migracje zarobkowe Polski po 2004 roku: fakty i mity” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Iglicka z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Nie zabrakło też głosów z Berlina. W sesji  poświęconej tematyce „W środowisku polonijnym” głos zabrała Ewa Maria Slaska na temat  „Nowej emigracji, a starą Polonią”, a w  sesji „Polskość następnych pokoleń” Małgorzata Tuszyńska wygłosiła referat o „sytuacji oświaty polonijnej w Niemczech”. W dalszych referatach mówiono o następujących problemach:
Maria Olsson ze Szwecji o „Wpływie napływu dużej ilości Polskiej Emigracji Zarobkowej na życie w Sztokholmie”, Bernadetta Kachel z Belgii „O sytuacji i problemach oświatowych w Brukseli, Marta Gocek o doświadczeniach z Polskiej Szkoły Sobotniej im. J.C. Korzeniowskiego w Canterbury w Wielkiej Brytanii.  Kamila Kowalska o” Polskiej emigracji zarobkowej we Włoszech, Iweta de Koster z Holandii „ o Polakach w Hadze – wyzwania i rozwiązania praktyczne”, Ewa Maria Slaska o „Problemach integracyjnych niemieckiej Polonii, a Małgorzata Bos – Karczewska z Holandii zastanawiała się czy  „Migracja” jest szansą czy zagrożeniem.
Padały liczne pytania pod adresem referujących, dyskutowano o sytuacji Polaków w tych krajach, o problemach emigrantów. Opracowano dokument końcowy w którym stwierdzono, że:
•    emigracja zarobkowa do państw Unii Europejskiej nadal wzrasta i przyjmuje charakter osiedleńczy.
•    Powroty do kraju są zjawiskiem marginalnym.
•    W ostatnim okresie czasu drastycznie wzrosła emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji.
•    W związku z tym wzrosły potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży polonijnych.
•    Wzrastająca fala emigracji powoduje  demograficzne i ekonomiczne problemy w Polsce.
Zwrócono się z apelem do władz polskich o:
•    wypracowanie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej,
•    intensyfikację współpracy z organizacjami polonijnymi i wspieranie ich działalności w środowiskach nowej emigracji,
•    nadanie właściwego wymiaru środkom finansowym przeznaczonych na oświatę polonijną,
•    dalsze wspieranie działań na polu kultury w celu utrzymania polskości wśród dzieci i młodzieży,
•    organizowanie corocznej konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” jako unikalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz polskich, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami  polonijnymi.

K.K., Berlin, dnia 28 listopada 2012

We wrześniu br. w „Białej Sali” Acheńskiego Ratusza miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Redaktor „Polonii Viva”  Wiesław Lewicki został odznaczony wyróżnieniem „Bene Merito” za całokształt swojej działalności na rzecz dialogu międzynarodowego oraz wspierania dobrego imienia Polski w Europie. Odznaczenie wręczyła Konsul Generalna Konsulatu RP z Kolonii Jolanta Róża Kozłowska w obecności Konsula Generalnego z Berlina Mariusza Skórko oraz nadburmistrzamiasta Aachen Marcela Philipp. Uroczystość zaszczycili obecnością liczni goście z polityki, kultury, fundacji Karola Wielkiego oraz przyjaciele i rodzina.

Przypomnijmy, że Wiesław Lewicki pełni obecnie funkcję prezesa Kongresu i prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Wiesław Lewicki jest m.n. inicjatorem nagrody Polonii „Polonicus” oraz zainicjował i  zrealizował  liczne eventy kulturalne zwane „Polregionale”.

"Bene Merito" (łac. Dobrej Zasługi lub Słusznej Nagrody) to honorowe polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych. Odznaczenie Honorowe "Bene Merito" zostało ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Pierwsze nadanie odznaczenia miało miejsce w czasie pierwszych obchodów Dnia Służby Zagranicznej w listopadzie 2009; odznaczenie nadano wtedy 25 osobom. Nagrodzonymi odznaczeniem „Bene Merito” są m.n. prof. Władysław Bartoszewski, Jan-Krzysztof Bielecki, Szewach Weiss, Stefen Moller, Gesine Schwann, Norman Davies, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Owsiak, Janina Ochojska.

Redakcja „Polonia Viva” oraz Klub „Polregio” gratuluje serdecznie naszemu koledze Wiesławowi Lewickiemu tak znamienitego i ważnego odznaczenia, którym został za swoje skuteczne działanie słusznie doceniony.

 

W dniach 2-3 sierpnia 2012 r. na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prof. dr. hab. Janusza Ciska, w Warszawie przebywała delegacja Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech w składzie prezydent Konwentu Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej) oraz obaj przewodniczący Konwentu: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech) i Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech-Zrzeszenie Federalne). Prof. Janusz Cisek został powołany na wiceministra spraw zagranicznych w 2012 roku przejmując m.in. odpowiedzialność za sprawy polonijne. Celem spotkania w dniu 3 sierpnia w MSZ była wymiana poglądów na obecne problemy Polonii Niemieckiej i Polaków w Niemczech szczególnie w kontekście realizacji postanowień „Okrągłego Stołu” z czerwca 2011 r. Podkreślono z zadowoleniem pozytywne posunięcia strony niemieckiej w tej sprawie (biuro polonii, media, centrum dokumentacji) wyrażając jednak duże ubolewanie z bardzo wolnego postępu realizacji postanowień jak i szeregu nieprzewidzianych ograniczeń wprowadzanych przez stronę niemiecką. Szczególną troską napawa brak wyraźnego postępu w sprawach dotyczących nauczania języka polskiego, a szczególnie w zakresie pomocy ze strony niemieckiej dla nauczania języka polskiego jako ojczystego prowadzonego przez organizacje polonijne w Niemczech. Podczas spotkania stwierdzono bardzo daleką jeszcze drogę do osiągnięcia przez polską mniejszość w Niemczech podobnej pomocy jaką uzyskuje mniejszość niemiecka w Polsce.

W spotkaniu w MSZ uczestniczył też Marek Wójcicki przewodniczący Związku Polaków w Niemczech (Rodła) oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Maciej Szymański.

Podczas późniejszego spotkania Konwentu z dyr. Maciejem Szymańskim przedyskutowano problemy związane z finansowaniem projektów polonijnych przez MSZ, który w tym roku przejął przeznaczone na ten cel środki Senatu RP.

W tym samym dniu przedstawiciele Konwentu spotkali sie z min. Włodzimierzem Karpińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, by zapoznać się z wynikami ostatnich rozmów z Dr. Christophem Bergnerem, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Niemiec. Obaj ministrowie koordynują ze strony polskiej i niemieckiej realizację postanowień „Okrągłego Stołu” oraz przygotowania do spotkań plenarnych.

Dzień wcześniej, w dniu 2 sierpnia, przedstawiciele Konwentu byli gośćmi prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” premiera Longina Komołowskiego. Podczas spotkania  w którym uczestniczyli też pani dyrektor Iwona Borowska-Popławska, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego oraz pan Marek Różycki, członek Zarządu, omawiano m.in. zagadnienia zbliżającego się IV. Zjazdu Polonii Świata.


- Zdjęcie 1 - Wizyta w MSZ w dniu 3.08.2012: w środku prof. Janusz Cisek, Wiceminister Spraw Zagranicznych, w głębi Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Maciej Szymański, pierwszy z prawej prof. Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.
- Zdjęcie 2 - Wizyta w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w dniu 3.08.2012: od lewej Aleksander Zając, prof. Piotr Małoszewski, Wiceminister Włodzimierz Karpiński i Wiesław Lewicki.

W dniu 25 lipca 2012   w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji polskiej pod przewodnictwem Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z delegacją niemiecką pod przewodnictwem dr. Christopha Bergnera, parlamentarnego sekretarza stanu przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i pełnomocnika ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych.

Tematem ponad czterogodzinnych rozmów była realizacja zobowiązań zawartych we Wspólnym Oświadczeniu polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu z 12 czerwca 2011 roku, poświęconych sprawom Polonii w Niemczech i Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o sprawach związanych z historią, tożsamością narodową, edukacją oraz bieżącymi potrzebami Polaków w Niemczech i Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Ministrowie podkreślili, że w obu państwach realizowane są zobowiązania Okrągłego Stołu.

Strona polska z zadowoleniem przyjęła fakt, iż we wszystkich landach zostali powołani pełnomocnicy, którzy zajmować się mają sprawami Polonii oraz że przyjęte zostało studium wykonalności Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech, dzięki któremu można rozpocząć przygotowania do realizacji tego ważnego dla Polonii projektu. Ponadto od 1 lipca w Berlinie funkcjonuje Biuro Polonii, którym zarządza organizacja dachowa dla Polaków w Niemczech – Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.

Minister Bergner mógł dowiedzieć się także, jak wygląda realizacja zobowiązań po stronie polskiej. We wszystkich województwach funkcjonują pełnomocnicy, w których kompetencjach leżą sprawy Mniejszości Niemieckiej. W wyniku rozmów Okrągłego Stołu zwiększona została kwota dotacji podmiotowych dla Mniejszości Niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Jesienią 2013 roku, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona analizie niedemokratycznych praktyk PRL wobec przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Strona niemiecka z zadowoleniem przyjęła też fakt, iż dokonany został przegląd strategii oświaty mniejszości niemieckiej i została powołana grupa robocza, która ma sformułować propozycje aktualizacji tego dokumentu.

Spotkanie toczyło się w atmosferze wspólnego zrozumienia i współpracy. Kolejna rozmowa ministrów odbędzie się jesienią tego roku w Berlinie przy okazji drugiego posiedzenia plenarnego Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli polskiej i niemieckiej administracji rządowej, jak również przedstawicieli Polonii w Niemczech oraz Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

źródło: http://mac.gov.pl/dzialania/rozmowy-w-warszawie-o-polonii-i-mniejszosci-niemieckiej/

Unterkategorien