Wydarzenia

Od lewej: Prezes Kongresu i Konwentu W.Lewicki, Prezes ZPwN M.Wójcicki, Marszałek M.Borowski, Ambasador RP Dr. M.Prawda, 
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pełnomocnik Premiera RP prof.B.Bartoszewski, Minister K.Stanowski

W środę 17 listopada tuż po uroczystościach 30-lecia Deustches Polen Instytut (Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej) w Darmstadt przedstawiciele zjednoczonej w pięciu organizacjach dachowych Organizacji Polskich reprezentowanych przez Konwent i Związek Polaków w Niemczech spotkali się  z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Prezydentowi towarzyszył odpowiedzialny za stosunki polsko-niemieckie prof. Władysław Bartoszewski oraz przewodniczący Komisji Sejmowej ds Łączności z Zagranicą Marszałek Marek Borowski. Ambasador RP w Berlinie Marek Prawda przedstawił przygotowania do zbliżających się obchodów 20-lecia Traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku. Politycy Polonii Niemieckiej Wiesław Lewicki i Marek Wójcicki przedstawili aktualny stan przygotowań do ważnych dla Polonii negocjacji w ramach rozmów "Okrągłego Stołu". Było to niezwykle ważne i dające nadzieję na pomyślność rokować ministerialnych spotkanie.

Tuż po rozmowach politycznych odbyło się spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Polonią z całych Niemiec. Było to również wyjątkowe i niezwykle istotne dla Polonii wydarzenie podkreślające jej ważną rolę w życiu publicznym Niemiec. W indywidualnych rozmowach przedstawiciele Polonii informowali Prezydenta o swoich codziennych troskach i radościach, a szczytem spotkania było wspólne zdjęcie z Prezydentem na którego to przecież Polonia Niemiecka w zdecydowanej większości głosowała.

Kolejno od lewej: Mniejszość Nimiecka w Polsce-B.Gajda, Staatminister Dr.Ch.Bergner, MSWiA Minister T.Siemoniak, Polonia Niemiecka - Konwent W.Lewicki

Rozwiązywaniem problemów mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech zajmą się zespoły powołane podczas środowego spotkania przy okrągłym stole przedstawicieli tych mniejszości. W czerwcu mija 20 lat od podpisania polsko-niemieckiego Traktatu.

Sekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemioniak powiedział na konferencji prasowej, że uczestnicy spotkania ustalili, iż pierwszy z zespołów roboczych zajmie się zagadnieniami prawno-historycznymi i sprawami pamięci, drugi – kwestiami nauki języka, trzeci – m.in. wspólnymi projektami.

Pierwsze spotkanie polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu odbyło się w lutym 2010 roku w Berlinie. Inicjatywa powołania takiego gremium wyszła od przedstawicieli obu mniejszości: polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce. Zaproponowali oni, by o wzajemnych problemach porozmawiać przy udziale rządów.

Następne posiedzenie Okrągłego Stołu ma się odbyć w lutym przyszłego roku w Berlinie. Jak dodał Siemioniak, obu stronom zależy, aby dojść do porozumienia jeszcze przed obchodami 20. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami, które przypadną w czerwcu przyszłego roku.

W Traktacie podpisanym w Bonn 17 czerwca 1991 r. Polska i Niemcy zobowiązały się do działania na rzecz “trwałego porozumienia i pojednania obydwu narodów oraz dążenia do stworzenia jednej Europy nie podzielonej granicami, w której przezwyciężone zostaną różnice gospodarcze i socjalne”. Oba kraje wyraźnie potępiły wówczas totalitaryzm, nienawiść rasową i etniczną, antysemityzm oraz uprzedzenia względem innych narodowości.

Jak poinformował PAP Siemoniak, z polskiej strony współprzewodniczącym grupy ds. zagadnień prawno-historycznych i pamięci będzie prof. Krzysztof Miszczak – dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego; grupą ds. języka będzie współkierował dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEN Grzegorz Chorąży; trzeciej grupie będzie współprzewodniczył dyrektor departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA Józef Różański.

Siemioniak zaznaczył, że uczestnikom środowych rozmów zależy na tym, by zespoły robocze nie kończyły działalności równocześnie z rocznicą. “Problemy nie znikają bowiem od tego, że się uczci jakąś rocznicę. Problemy są, i jak rozwiążemy jedne, to pewnie pojawią się inne” – stwierdził.

Sekretarz stanu podkreślił, że rządy Polski i Niemiec deklarują wolę współpracy, pogłębiania dyskusji oraz szukania nowych pomysłów i projektów, które zbliżałyby Polaków i Niemców.

Pełnomocnik niemieckiego rządu ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych Christoph Bergner powiedział, że chciałby, aby podczas dalszych rozmów uzgodnić przede wszystkim wspólne cele. “Żeby nie było tak, że jedni mają własne interesy, a drudzy inne i próbują uzyskać jak najwięcej korzyści dla samych siebie. Chcemy działać w interesie wspólnej intencji” – zaznaczył.

Jego zdaniem “Niemcy w Polsce i Polacy w Niemczech stanowią potencjał, który należy wzmacniać”. “Szukamy wspólnie drogi, żeby ten potencjał tak wykorzystać, aby nasza współpraca mogła się rozwijać w duchu przyjaźni” – powiedział.

Prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesław Lewicki mówił, że choć przyjechał na spotkanie z dużą niepewnością, co do jego ostatecznego efektu, to rozmowy napełniły go dużą nadzieją i ochotą do pracy.

“Cieszymy się z tego, że obaj ministrowie, moi ministrowie – kraju, w którym się urodziłem i kraju, w którym teraz mieszkam – są tutaj i będą dbać również o nasze sprawy. Polonia cierpliwe czekała przez wiele lat i 20. rocznica Traktatu niech będzie tą okazją naszego wspólnego sukcesu” – podkreślił.

Jak zaznaczył, Polonia w Niemczech potrzebuje przede wszystkim pomocy w sprawach kultury, nauki języka i kwestii instytucjonalnych.

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida podkreślił zaś, że przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce chcą być konstruktywnym elementem toczących się rozmów. “Zespoły robocze powinny działać w otwartej formule i bez skrępowania poruszać wszystkie tematy, które leżą im na sercu” – dodał.

Wieczorem Siemoniak i Bergner oraz przedstawiciele mniejszości polskiej i niemieckiej uczestniczyli jeszcze w forum zatytułowanym “Polityka wobec późnych przesiedleńców i mniejszości narodowych w Niemczech”, zorganizowanym przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Dyskusja koncentrowała się wokół dotychczasowych ustaleń polsko-niemieckiego “Okrągłego Stołu”.

Polscy politycy od lat wskazują, że istnieje asymetria w traktowaniu mniejszości niemieckiej przez polskie władze a tym, w jaki sposób Polacy są traktowani w Niemczech. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski mówił na niedawnym posiedzeniu sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą, że strona niemiecka powinna w większym stopniu niż do tej pory zmobilizować się do realizacji zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Niezadowolenie ze sposobu realizacji przez stronę niemiecką Traktatu z 1991 r. wyrazili także obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele działających w Niemczech organizacji polonijnych. Prezes Związku Polaków w Niemczech Marek Wójcicki zwrócił wtedy uwagę, że koszty nauczania języka polskiego jako języka ojczystego w ok. 90 proc. pokrywają organizacje polonijne.

Według szacunków w Niemczech żyje do 2 milionów osób polskiego pochodzenia. Prawo niemieckie nie przyznaje im statusu mniejszości narodowej, do ochrony których zobowiązuje władze tego kraju. W polsko-niemieckim traktacie z 1991 r., zamiast “mniejszość polska”, został użyty termin “osoby w RFN, posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia”.(PAP)

Autor: Lech Kwieciński, PAP  -  www.zachod.pl

Z Przewodniczącym Kongresu Polonii Niemieckiej i pełniącym funkcję Przewodniczącego Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech inż. Wiesławem Lewickim rozmawia dla Po-Prostu Janusz Kalicki.

Janusz Kalicki – Jest pan znany z tego, że nie lubi dawać wywiadów. Dlaczego? Pańskie funkcje zobowiązują jakby do otwartości wobec mediów.
Wiesław Lewicki – Są dwa powody. Pierwszy to ten, że te funkcje, w moim pojęciu, zobowiązują mnie raczej do wytężonej pracy, a nie do publicznego błyszczenia, a drugi powód to ten, że sytuacja Polonii w Niemczech jest trudna i skomplikowana. Wymaga więc pewnej delikatności w wystąpieniach publicznych, a nawet niekiedy dyskrecji. Myślę, że obecny czas może być… bo chyba w końcu powinien być czasem przełomowym w historii niemieckiej Polonii. Tylko kilka miesięcy dzieli nas od dwudziestej rocznicy podpisania Traktatu Polsko-Niemieckiego o Dobrym Sąsiedztwie i Współpracy, w którym określono obowiązki obu państw w stosunku tak do mniejszości niemieckiej w Polsce, jak i w stosunku do tutejszej Polonii. Pora dokonać przynajmniej solidnego przeglądu realizacji tych postanowień, w którym to przeglądzie sytuacja Polonii musi wypaść po prostu źle w porównaniu z sytuacją niemieckiej mniejszości w Polsce.

Od lewej: prof. Piotr Małoszewski (Chrz. Centrum), Krzysztof Nowacki (ZP" Zgoda"), Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej), Marek Wójcicki i Józef Malinowski (ZPwN "Rodło") Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech)

Spotkanie Konwent – Związek Polaków w Niemczech

Powołanie Stałej Konferencji Dachowych Organizacji Polonii i Polaków w Niemczech

W piątek 20 sierpnia br. w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli wszyscy jego członkowie: Prezydent Konwentu Wiesław Lewicki (Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej), prof. Piotr Małoszewski (Wiceprezes Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech), Krzysztof Nowacki (Prezes Związku Polaków "Zgoda" w RFN) oraz Aleksander Zając (Prezes Polskiej Rady w Niemczech - Zrzeszenie Federalne). Natomiast Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: Prezes Marek Wójcicki i członek Zarządu Głównego - Sekretarz Związku Józef Malinowski.

Zastępca ambasadora Polski w Berlinie Wojciech Pomianowski objął funkcję doradcy wiceszefowej niemieckiego MSZ Cornelli Pieper. Dyplomatka odpowiada za relacje z Polską. Prawdopodobnie we wrześniu podobną funkcję w polskim MSZ obejmie niemiecki urzędnik.
Rafał Sobczak z biura Rzecznika Prasowego MSZ poinformował, że w ramach współpracy z niemiecką wiceminister Pomianowski będzie uczestniczył m.in. w przygotowaniach do przyszłorocznych obchodów 20-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z 17 czerwca 1991 roku.
Sobczak wyjaśnił, że objęcie przez Pomianowskiego stanowiska w niemieckim MSZ to realizacja porozumienia zawartego w grudniu ubiegłego roku między ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Radosławem Sikorskim oraz Guido Westerwelle.
W ramach tej umowy prawdopodobnie we wrześniu, niemiecki urzędnik obejmie funkcję doradcy w naszym MSZ. Ma on być doradcą sekretarza stanu ds. europejskich i polityki ekonomicznej w MSZ Mikołaja Dowgielewicza.
Sobczak zaznaczył, że współpraca między Polską i Niemcami, polegająca na wymianie urzędników, jest analogiczna do istniejącej już od dłuższego czasu współpracy między Niemcami a Francją. 
mk/mtom

Unterkategorien