Spotkania Konsula Generalnego RP z berlińską Polonią weszły na stałe do kalendarza działań polonijnych w Berlinie. Spotkania te odbywają się dwa razy do roku i mają charakter informacyjno-konsultacyjny. Nowy Kierownik Wydziału Konsularnego RP Pan Marcin Jakubowski podtrzymał tą tradycję i przyjął zaproszenie Polskiej Rady Związek Krajowy w Berlinie na pierwsze spotkanie 28.02.2016r, które jak zwykle odbyło się w Lübars w lutowy niedzielny wieczór.

Siedziba Polskiej Rady w Berlinie wypełniona była do ostatniego miejsca. Przybyło wiele osób, działających indywidualnie lub w polonijnych organizacjach, na rzecz polskiej kultury, sztuki, mediów. Spotkania na linii Dyplomacja-Polonia dają okazję do zapoznania się z najnowszymi kierunkami polityki państwa polskiego i ustaleniami MSZ. O zasadniczych zmianach w polityce wobec Polonii na świecie w roku 2016 poinformował Konsul Marcin Jakubowski.

Zadania opieki nad Polonią na świecie wracają do Senatu RP, który od przedwojnia otaczał swoją opieką Polonusów. Ponieważ od kilku lat to MSZ ustalało ton i zadania polskiej polityki wobec Polonii musi upłynąć trochę czasu, aby Senat RP na nowo ustalił zasady współpracy z Polonią. Przewodniczący Rady Polskiej Ferdynand Domaradzki wezwał zebranych do odpowiadania na prośbę Senatu RP, do zgłaszania propozycji i uwag służących udoskonaleniu modelu opieki polskiego państwa nad Polonią i Polakami za granicą.


Konsul Marcin Jakubowski wyraził zadowolenie, że mógł przybyć na to jak powiedział, najważniejsze dla niego, bo robocze spotkanie z Polakami w Berlinie. Poinformował o przygotowaniach ze strony rządu polskiego i placówki w Berlinie do obchodów 25-lecia „Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym siąsiedztwie i wzajemiej współpracy” oraz działaniach polskiej dyplomacji na terenie Niemiec, które w najbliższym czasie skupiać się będą m.in. wokół spraw dotyczących nauczania języka polskiego.

Ważnym tematem spotkania były pieniądze czyli sposób przyznawania dotacji rządowych do projektów kulturalnych. Istnieją możliwości sfinansowania, jednak wciąż kontrowersje budzą kryteria, zwłaszcza jeśli chodzi o małe projekty indywidualne, które nie zawsze można zaplanować z rocznym wyprzedzeniem. O trudnościach związanych z prowadzeniem szkół polonijnych nauczających języka polskiego informowała Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, apelując o zinstytucjonalizowanie wsparcia dla szkół polonijnych.

Wiceprzewodnicząca Rady Polskiej w Berlinie Małgorzata Tuszyńska poinformowała, że Zarząd Polskiej Rady we współpracy z Federalnym Zrzeszeniem Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech oraz Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja opracował projekt: „Język Polski w Niemczech: tożsamość-konsolidacja-perspektywa” wychodzący na przeciw tym potrzebom. Ze wszystkich projektów w dziedzinie: Edukacja projekt ten uzyskał najwyższą rekomendację Komisji MSZ i czeka na dalsze decyzje Senatu RP w sprawie wspierania nauczania języka polskiego w Niemczech. Projekt służy wsparciu placówek polonijnej oświaty działających na terenie Niemiec, podniesieniu jakości kształcenia języka polskiego i po polsku, promocji języka polskiego oraz ideii dwujęzyczności we wszystkich krajach związkowych RFN. Powołane zostanie Centrum Koordynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech, które będzie starało się odpowiadać na potrzeby uczniów i nauczycieli języka polskiego w Niemczech.

Ważkim aspektem spotkania były tradycjne już wezwania do pomocy na rzecz Domów Dziecka w Polsce, pomocy bezdomnym oraz zakupu wypoważenia medycznego dla domu opieki w Polsce. (koszt 900,-euro). Ewentualni sponsorzy mogą nawiązać kontakt z Zarządem.

W spotkaniu wzięły udział berlińskie media oraz liczna grupa działaczy z instytucji i stowarzyszeń polonijnych. Oczywiście nie wszystkich – ale coraz liczniejsza grupa osób wykorzystuje właśnie te spotkania, inicjowane przez Radę Polską w Berlinie, aby poinformować o swoim przedsięwzięciach, zainteresować przygotowywanymi polonijnymi imprezami i wymienić się doświadczeniami w ich organizacji i  pozyskiwaniu na nie środków. Taka współpraca potrzebna jest, by wspólnota polska mogła funkcjonować w atmosferze wzajemnego poszanowania i respektowania wartości polskiej historii, tradycji i kultury, wypełniając swe podstawowe zadania – godną reprezentację Polonii w oczach kraju gospodarzy i Polski oraz  nieustającą pracę nad poprawą wizerunku Polski w świecie.

Normalność wkroczyła w relacje na linii Polonia- Dyplomacja co jest ewidentnym sukcesem liderów organizacji polonijnych oraz środowisk dążących do  identyfikowania się z polskimi korzeniami.

Spotkanie Polonii poprzedziło walne zgromadzenie członków Polskiej Rady w Berlinie Związek Krajowy, na którym przedstawiciele najważniejszych berlińskich polonijnych organizacji po wysłuchaniu sprawozdania z rocznej działalnosci udzieli Zarządowi absolutorium za rok 2015.

Trzeba tu podkreślić, że tradycje wspólnych spotkań umacniają wizerunek Polonii w Berlinie, jako mniejszości dobrze zorganizowanej, o ciekawych pomysłach i dobrze zakorzenionej w berlińskiej rzeczywistości. Może nie zawsze jesteśmy zgodni, ale nie musimy obnosić tego na transparentach. Nasi niemieccy partnerzy postrzegają nas jako grupę dobrze zorganizowaną, zróżnicowaną lecz interesującą. Dobry obraz Polonii to dobre świadectwo dla Polski.

 

Małgorzata Tuszyńska