KOMUNIKAT
IX Zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP)

W dniach 23–24 października 2015 r. odbył się w Hosianum Palace, w Rzymie, IX Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych połączony z wyborami nowych władz organizacji. Na Zjazd przybyło 41 delegatów, reprezentujących 29 organizacji członkowskich z 22 krajów europejskich. Gośćmi Zjazdu byli: Minister Adam Kwiatkowski, Szef Gabinetu Prezydenta RP, posłowie do Sejmu RP Joanna Fabisiak, Mirosław Koźlakiewicz i Jan Dziedziczak, dyrektor Departamentu MSZ Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Jacek Junosza Kisielewski, wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej, Jarosław Narkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz dyrektor TVP Polonia Łukasz Kardas.

Po inwokacji i odczytaniu sprawozdań, delegaci udzielili ustępującemu Sekretariatowi absolutorium. Delegaci nie zaakceptowali, jako nie statutowej propozycji przedłużenia poprzedniej kadencji i zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad dokonali wyboru nowych władz organizacji.

Prezydentem EUWP na najbliższą trzyletnią kadencję został Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, który otrzymał największą ilość głosów.

Funkcję Wiceprezydenta powierzono Wiesławowi Lewickiemu z Niemiec a Sekretarzem Generalnym EUWP została Teresa Sygnarek ze Szwecji.

 

Członkami Sekretariatu  odpowiedzialnymi za poszczególne regiony wybrano Halinę Subotowicz Romanową (Rosja), Marię Przybyła-Daczewską (Bułgaria) i Andrzeja Janeczko (Hiszpania).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Czesław Błasik (Rosja), a jej członkami Maria Kruczkowska-Young (Wielka Brytania) i Teresa Kopeć (Austria). Powołano też komisję statutową, która opracuje niezbędne zmiany statutu EUWP.

Do EUWP przyjęto cztery nowe organizacje polonijne: Związek Polaków w Niemczech „Rodło”,  Federację Polonii Francuskiej, Centrum „Together-Razem” z Irlandii i „Euro Polonia” z Holandii.

W dyskusji, delegaci na Zjazd poparli wyrażoną przez nowo wybranego Prezydenta wolę dalszej, lecz ściślejszej  współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Kancelarią Prezydenta RP, odpowiednimi departamentami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Radą Polonii Świata.

Rozwinięcie działalności młodzieżowej uznano za jeden z podstawowych kierunków rozwoju i dlatego EUWP zadeklarowała chęć współorganizowania w przyszłym roku, wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Światowego Forum Młodzieży Polonijnej w Krakowie poprzedzającego młodzieżowe spotkanie  z Papieżem Franciszkiem. EUWP będzie też wspierać cykliczne światowe imprezy takie jak, Polonijne Festiwale Folklorystyczne w Rzeszowie i Iwoniczu oraz letnie
i zimowe Polonijne Igrzyska Sportowe. Za równie ważne uznano stałą obecność EUWP na mediach społecznościowych.

Jeszcze w tym roku, pod koniec listopada, odbędzie się w Sztokholmie „Europejskie Forum Mediów Polonijnych”,  którego EUWP będzie współorganizatorem wraz ze Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji, Ambasadą RP w Sztokholmie
i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Delegaci na Zjazd wzięli udział w Mszy Św. w Bazylice Św. Piotra, przy grobie Św. Jana Pawła II, pod przewodnictwem J.E. Kardynała Zenona Grocholewskiego, po czym zwiedzili Bazylikę, Watykan, Pinakotekę i Kaplicę Sykstyńską. Wzięli również udział w uroczystości wręczenia Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu nagrody Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - „Fundamenty Polskości” oraz w uroczystej Mszy Św. Dziękczynnej w Kościele Św. Stanisława B.M. oraz w jubileuszowej konferencji „Kraj – Emigracja 1990-2015”.

Nowy Sekretariat EUWP wyraża podziękowanie Honorowej Prezydent Helenie Miziniak za dotychczasowy wkład pracy.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych została założona przez 6 organizacji polonijnych jako rada (ERWP), w grudniu 1993 roku w Londynie. Rada miała charakter konsultatywny i reprezentacyjny, jej celem było promowanie spraw polskich i polonijnych w integrowaniu się z demokratycznym Zachodem, współpraca ze wspólnotami polskimi na całym świecie oraz pomoc naczelnym organizacjom polskim w państwach postkomunistycznych, które w 1996 przyjęto do rady. W 2000 przyjęto nazwę Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, która na bazie nowego statutu stała się pełnoprawną strukturą organizacyjną, zrzeszającą obecnie 39 organizacji członkowskich z 27 krajów europejskich. Pierwszym prezesem ERWP w latach 1998-2000 oraz prezydentem honorowym EUWP był śp. Zygmunt Szkopiak. Prezydentem EUWP w latach 2000-2006 oraz 2012-2015 była Helena Miziniak. Obecny Prezydent Tadeusz Adam Pilat pełnił poprzednio tę funkcję w latach 2006-2012.

 

Sekretariat EUWP

Rzym, 25 października 2015 r.