W dniach 26-28 października w Ambasadzie Polskiej w Berlinie, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie zorganizował konferencję poświęconą tematyce polskiej emigracji zarobkowej. W debacie pt. „Powrót czy emigracja” udział wzięli przedstawiciele konsulatów generalnych Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz prezesi Stowarzyszeń Polonijnych w Europie oraz przedstawiciele emigracji zarobkowej. Na konferencji poruszane były problemy polskich emigrantów w pięciu sesjach tematycznych: dynamika zjawisk migracyjnych, polskość następnych pokoleń, problemy z integracją i na rynkach pracy, powrót czy emigracja, problemy i oczekiwania.
Referat wiodący „Migracje zarobkowe Polski po 2004 roku: fakty i mity” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Iglicka z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Nie zabrakło też głosów z Berlina. W sesji  poświęconej tematyce „W środowisku polonijnym” głos zabrała Ewa Maria Slaska na temat  „Nowej emigracji, a starą Polonią”, a w  sesji „Polskość następnych pokoleń” Małgorzata Tuszyńska wygłosiła referat o „sytuacji oświaty polonijnej w Niemczech”. W dalszych referatach mówiono o następujących problemach:
Maria Olsson ze Szwecji o „Wpływie napływu dużej ilości Polskiej Emigracji Zarobkowej na życie w Sztokholmie”, Bernadetta Kachel z Belgii „O sytuacji i problemach oświatowych w Brukseli, Marta Gocek o doświadczeniach z Polskiej Szkoły Sobotniej im. J.C. Korzeniowskiego w Canterbury w Wielkiej Brytanii.  Kamila Kowalska o” Polskiej emigracji zarobkowej we Włoszech, Iweta de Koster z Holandii „ o Polakach w Hadze – wyzwania i rozwiązania praktyczne”, Ewa Maria Slaska o „Problemach integracyjnych niemieckiej Polonii, a Małgorzata Bos – Karczewska z Holandii zastanawiała się czy  „Migracja” jest szansą czy zagrożeniem.
Padały liczne pytania pod adresem referujących, dyskutowano o sytuacji Polaków w tych krajach, o problemach emigrantów. Opracowano dokument końcowy w którym stwierdzono, że:
•    emigracja zarobkowa do państw Unii Europejskiej nadal wzrasta i przyjmuje charakter osiedleńczy.
•    Powroty do kraju są zjawiskiem marginalnym.
•    W ostatnim okresie czasu drastycznie wzrosła emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji.
•    W związku z tym wzrosły potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży polonijnych.
•    Wzrastająca fala emigracji powoduje  demograficzne i ekonomiczne problemy w Polsce.
Zwrócono się z apelem do władz polskich o:
•    wypracowanie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej,
•    intensyfikację współpracy z organizacjami polonijnymi i wspieranie ich działalności w środowiskach nowej emigracji,
•    nadanie właściwego wymiaru środkom finansowym przeznaczonych na oświatę polonijną,
•    dalsze wspieranie działań na polu kultury w celu utrzymania polskości wśród dzieci i młodzieży,
•    organizowanie corocznej konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” jako unikalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz polskich, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami  polonijnymi.

K.K., Berlin, dnia 28 listopada 2012