Dokumenty

Konwent  w Aachen - w dniach 4-5 maja 2012 r. odbył się w Kolonii i Aachen II Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Delegaci i goście zjazdu uczestniczyli również, na zaproszenie Konsul Generalnej Jolanty Róży Kozłowskiej, w obchodach Święta Narodowego 3 Maja w Konsulacie Generalnym w Kolonii oraz w  Akwizgranie w uroczystej Gali wręczenia Europejskiej Nagrody Polonii POLONICUS 2012 z okazji Święta Polonii i Polaków za Granicą.

Przed południem 5 maja delegaci Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech mieli okazję zapoznać się z wynikami obrad polsko-niemieckiego „Okrągłego stołu”, dorobkiem i perspektywami rozwoju Konwentu oraz założeniami i problematyką powołanego Konwentu EWIV.

Na Zjazd Konwentu przybyła delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Bogdana Borusewicza, MSZ oraz delegacja Wspólnoty Polskiej z prezesem Longinem Komołowskim na czele.

Po dyskusji przyjęto następujące rezolucje:

1. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech zwracają się do władz Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o jak najszybsze wznowienie obrad „Okrągłego stołu” oraz jak najszybszą realizację jego postanowień z dnia 12 czerwca 2011 roku. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo postępów w rozmowach i pozytywnych rezultatach obrad sytuacja Polonii niemieckiej nie poprawiła się i wymaga natychmiastowych rozwiązań.

2. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech wyrażają swoje poparcie dla powołania struktury gospodarczej Konwentu EWIV. Pozwoli ona Konwentowi na prowadzenie wspólnych projektów, które służyć będą całej Polonii niemieckiej.

3. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech powołują przy Konwencie EWIV – Radę Konsultacyjną w skład której wejdą przedstawiciele (po jednym) każdej organizacji członkowskiej Konwentu wydelegowanych przez swoje zarządy.

4. Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, wobec groźby upadku i likwidacji Domu Polskiego Związku Polaków „Zgoda” w Recklinghausen, zwraca się z apelem do rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o podjęcia natychmiastowych działań celem uratowania tej placówki oraz do pomocy w zabezpieczeniu historycznych pamiątek Związku.

Relacja

Bogdan Żurek

Komunikat II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z dnia 5 maja 2012

Czym jest Konwent Polskich Organizacji w Niemczech?
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech został powołany do życia w kwietniu 1998 roku przez reprezentantów pięciu największych organizacji polonijnych w Niemczech:

1. Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego T.z.
2. Kongres Polonii Niemieckiej T.z.
3. Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T.z.
4. Związek Polaków w Niemczech T.z.
5. Związek Polaków „Zgoda” w RFN T.z.

wychodząc naprzeciw żądaniom niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które chciało mieć jednego polonijnego przedstawiciela do rozmów. Wraz z powstaniem Konwentu, warunek ten został spełniony, ponieważ Konwent reprezentował ponad 80% organizacji polonijnych.

W tej chwili w skład Konwentu wchodzą cztery suwerenne organizacje członkowskie, Związek Polaków w Niemczech nie ratyfikował tego porozumienia. Każda z organizacji członkowskich jest reprezentowana w Konwencie przez swojego prezesa. Wszystkie z nich są organizacjami zarejestrowanymi, podlegającymi niemieckim przepisom Kodeksu Cywilnego (BGB), oraz posiadają demokratycznie wybrane władze w oparciu o swoje statuty. Sam Konwent pracuje na podstawie swojego regulaminu oraz deklaracji programowej. Przewodnictwo Konwentu jest rotacyjne, jest on więc jak najbardziej demokratyczną organizacją. Świadczy o tym również fakt, że przy zmianie prezesa w Związku Polaków „Zgoda”, nastąpiła również zmiana jej przedstawiciela w Konwencie. Krzysztofa Nowackiego zastąpiła na stanowisku prezesa Zofia Wingert i to właśnie ona reprezentuje „Zgodę” w Konwencie.


Zjazd Konwentu 2011
W roku ubiegłym, w dniach 11 -12 lutego odbył się w Berlinie pierwszy ważny Zjazd Konwentu. Przedstawiciele organizacji członkowskich mogli się zapoznać z problematyką „okrągłego stołu” oraz wytyczyć plany na przyszłość. Powołano Konwent EWIV w celu uzupełnienia praktycznej działalnoćci dla dobra organizacji polskich w Niemczech. Postanowiono też , że co roku będzia powoływany Zjazd Konwentu celem podsumowywania dotychczasowych osiągnięć i wytyczania nowych celów dla Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech.

Konwent jako polityczny Partner dla obu rządów
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech został już w 1998 roku uznany przez władze Rzeczypospolitej Polskiej za reprezentanta Polonii i Polaków w Niemczech. Potwierdził to również Premier Jerzy Buzek na spotkaniu z Konwentem 10-go listopada 1999 roku w Berlinie. Ten fakt uznają również władze Niemieckiej Republiki Federalnej. Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów Julian Nida-Rümelin spotkał się z Konwentem 10-go stycznia 2001 roku w urzędzie kanclerskim. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech został zaproszony przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako partner do obrad „okrągłego stołu”. Rolę Konwentu podkreślono też w rezolucji Bundestagu "Niemcy i Polska - Odpowiedzialność wypływająca z historii i przyszłość w Europie" z 10 czerwca 2011 roku. Konwent prowadząc działalność polityczną posiada tym samym mandat do reprezentowania swoich organizacji i stowarzyszeń, a celem jego polityki jest dobro całej polskiej grupy etnicznej w Niemczech.

Polityczne zadania Konwentu Pokskich Organizacji w Niemczech
Konwent od początku bronił interesów Polonii w Niemczech. Już w roku 1999 zwrócił się z „Memorandum Polonii Niemieckiej” do władz federalnych i Bundestagu domagając się pełnej realizacji polsko –niemieckiego Traktatu, oraz objęcia Polonii niemieckiej ochroną Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. To Konwent doprowadził do powstania pisemnych regulacji wyrażonych w „Hinweise zur Bundesförderung“ oraz powołania Jury do opiniowania polonijnych projektów. To również polityka Konwentu przyczyniła się do obrad okrągłego stołu. Konwent opiniował wiele propozycji uchwał i regulacji prawnych, np. wprowadzenia Karty Polaka, Ustawy o Obywatelstwie Polskim, Raportów dotyczących Polityki RP wobec Polonii i Polaków za Granicą, czy ostatniego Planu Współpracy MSZ-tu z Polonią. Czym udowodnił, że dorósł do powierzonej mu roli.

Rozszerzenie działalności politycznej Konwentu o ekonomiczny EWIV
Celem poszerzenia dotychczasowej działalności politycznej Konwent (GbR) powołał  dodatkowo Konwent EWIV (EZIG – Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych) na rzecz ekonomicznego  zarządzania biurem, przedsięwzięciami medialnymi oraz do prowadzenia przyszłych projektów europejskich. Ta dodatkowa forma organizacyjna została zaakceptowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i jest zgodna z niemieckim i europejskim prawem. EWIV  jest nowoczesną europejską formą podobną do znanego w Niemczech gGmbH, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyższej użyteczności publicznej, gdzie ewentualne zyski muszą zostać wydane na cele wyższej użyteczności publicznej. Nad tym czuwa stosowny urząd finansowy, który w przypadku złamania tych postanowień, cofa swoje pozwolenie. EWIV może otrzymywać dotacje rządowe oraz uczestniczyć nie tylko w projektach rządowych ale i europejskich. Także prowadząc działalność wyższej użyteczności publicznej zapisanej w swoim statucie (czy jak się teraz używa – pożytku publicznego) nie może prowadzić działalności komercyjnej, co mu się błędnie zarzuca.

Konwent EWIV nie zastępuje Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech tylko go uzupełnia i całkowicie mu podlega !
Takie formy organizacyjne są powszechnie stosowane, np. organizacja naczelna mniejszości niemieckiej w Polsce posiada dwie spółki ( z o.o.) Silesiapress (wydający pismo „Schlesisches Wochenblatt“ ) oraz Pro Futura (produkujący programy radiowe i telewizyjne np. Schlesien Journal).  Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce otrzymuje dotacje zarówno od rządu polskiego jak i niemieckiego. Także prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą w otrzymywaniu dotacji rządowych.
Konwent organizacji Polskich w Niemczech jest znaną i poważaną w świecie organizacją polonijną.
Jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Rady Polonii Świata.

Zapraszamy wszystkie organizacje polskie w Niemczech do współpracy z Konwentem oraz do wstąpienia do jednej z naszych organizacji dachowych !

Stanowisko Polonii Niemieckiej

na obrady Okrągłego Stołu poświęcone podsumowaniu realizacji zapisów polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r.
Warszawa, 3 listopada 2010 r.


Polonia Niemiecka długo i z niewiarygodną wręcz cierpliwością oczekiwała i nadal oczekuje na pełną i symetryczną realizację polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z dnia 17 czerwca 1991 roku.

Zbliżająca się 20-ta rocznica podpisania Traktatu jest być  może już ostatnią okazją do podsumowania realizacji zapisów traktatowych oraz przypomnienia oczekiwań Polonii wobec władz niemieckich i polskich.

Polonia i Polacy w Niemczech z dużą nadzieją przyjęli w lutym br. zaproszenie ministra Christopfa Bergnera na rozmowy przy „okrągłym stole” w Berlinie z nadzieją na szybką poprawę swojej sytuacji. Ponieważ w naszym odczuciu władze federalne w niewielkim tylko stopniu realizują zapisy traktatowe, wyartykułowaliśmy we wspólnych postulatach nasze najpilniejsze potrzeby i oczekiwania, które powinny zostać jak najszybciej zrealizowane. Jesteśmy rozczarowani faktem, że od tego czasu niewiele się zmieniło i wciąż jesteśmy w tym samym w miejscu. Brak jest decyzji w sprawie biura Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, którego powstanie uznali ministrowie Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski i Guido Westerwelle za konieczne. Czy sprawa ta nie powinna być już dawno załatwiona?

Stanowisko Polonii Niemieckiej na obrady "Okrągłego Stołu" złożone w Warszawie 3-go listopada 2010 (sciągnij PDF  lub czytaj dalej)

 

.                 .

Media krajowe i zagraniczne z uwagą odnotowały wyjątkowy Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w dniach 11-12 lutego br. w Berlinie. Bezpośrednim przyczynkiem niewątpliwie była potrzeba dyskusji delegatów Konwentu na temat stanu Polonii w Niemczech oraz jej postulatów realizacji Traktatu.

W dniu 17 czerwca 2011 będzie obchodzona 20. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 1991 roku. Polonia uważa, że niemiecki rząd na razie nie wywiązuje się z postanowień traktatu, tak, jak przewidują ustalenia. Konwent podkreśla, że prawa Polaków w Niemczech powinny być równe tym, jakie ma mniejszość niemiecka w Polsce, ale nie są.

Konwent zwraca stanowczo uwagę, że Polonia cieszy się nieporównanie mniejszymi przywilejami, choć w Traktacie obydwie grupy traktowane są na równi. Dlatego w zeszłym roku rozpoczęto rozmowy przy okrągłym stole na temat tych problemów, z udziałem przedstawicieli rządów obu krajów, organizacji polskich w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

Powołano trzy zespoły robocze: pierwszy zajmuje się zagadnieniami prawno-historycznymi i sprawami pamięci, drugi — kwestiami nauki języka, trzeci — wsparciem instytucjonalnym tzn. utrzymanie biura, własne media i fundusze na projekty celowe.

Przypomnijmy, że w Konwencie, który powstał 12 lat temu z inicjatywy pięciu organizacji dachowych, dzisiaj zrzeszone są cztery organizacje, jednakże miejsce dla przedstawiciela piątej organizacji wciąż jest aktualne.

Wydarzeniem na miarę powołania Konwentu jest niewątpliwie decyzja jego członków o poszerzeniu swojej dotychczasowej działalności politycznej. Konwent Polskich Organizacji w Niemczech powołał dodatkowo i podpisał  umowę stowarzyszenia Europejskie Konsorcjum Interesów Gospodarczych EWIV. Ta europejska forma stowarzyszenia  w formule wyższej użyteczności publicznej na wzór fundacji pozwalana na celowe zarządzanie funduszami oraz długoterminowymi projektami. Zarejestrowanie instrumentu Konwentu  EWIV ma ułatwić współpracę przynależnych organizacji w zakresie realizacji wspólnych projektów i wzmocnić szanse na skuteczniejszą realizację własnych zadań statutowych.

W zeszłym roku rozpoczęto w związku z tym rozmowy przy „okrągłym stole” na temat żądań oraz problemów, jakie ma Polonia w Niemczech. Uczestniczą w nich przedstawiciele rządów obu krajów, organizacji polskich w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

W trzech zespołach roboczych omawiane są sprawy prawno-historyczne i kultury pamięci, kwestie nauki języka polskiego, jako języka ojczystego oraz wspólne projekty.

Konwent nawiązując do wypowiedzi ministrów Gudo Westerwelle i Radosława Sikorskiego, chce aby rząd niemiecki wsparł je instytucjonalnie i dał środki na powołanie biura Konwentu ds. koordynacji działań Polonii, dofinansował media polonijne oraz by udzielił większego wsparcia w nauczaniu języka polskiego jako języka ojczystego.

 

„Mamy nadzieję, że rozmowy te nie skończą się tylko na spisaniu problemów i że będą kontynuowane również po uroczystościach, związanych z obchodami 20-lecia Traktatu polsko-niemieckiego. Problemów, które narastały przez dwa dziesięciolecia, nie da się rozwiązać w ciągu czterech miesięcy” — powiedział na konferencji prasowej w Berlinie prof. Piotr Małoszewski z Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Przed nami kolejna runda obrad „Okrągłego Stołu” i  już 1 marca br. podsumujemy w Berlinie dotychczasowe osiągnięcia, a raczej oczekiwania wypełniania postanowień traktatu, którego rocznica już za chwilę a realnej oferty tak naprawdę nie widać. Mamy nadzieję na zdecydowane przyśpieszenie prac w grupach tematycznych.

Resume Zjazdu Konwentu
Dwudniowy Zjazd Konwentu w Berlinie skorzystał mn. z zaproszenia Ambasady RP, gdzie w czasie obrad wypowiadali się przedstawiciele Senatu i Sejmu RP oraz wielu instytucji. 35-ciu zaproszonych delegatów reprezentowało organizacje zrzeszone  Kowentem. Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z  Polakami za Granicą Andrzej Person, podkreślił wagę jedności Polonii na rzecz sukcesu debaty Okrągłego Stołu.  W Zjeździe uczestniczyli przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności Marek Borowski i poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, dyrektor Biura Polonii MSZ Stanisław Cygnarowski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska - Longin Komołowski, Prezes EUWP Tadeusz Pilat oraz Europoseł Piotr Borys. Obecni byli też Radcy Ambasady, Konsulowie Generalni Berlina, Kolonii i Hamburga. Debata przebiegła w dobreji konstruktywnej atmoswerze. W czasie Zjazdu uroczyście wręczono Rektorowi polskiej Misji Katolickiej ks Stanisławowi Budyniowi wyjątkowy Medal Konwentu „Cordi Poloniae”  . Ambasador dr Marek Prawda podjął delegatów Konwentu i gości uroczystym objadem, w czasie którego było wiele możliwości na na indywidualne dyskusje. Zjazd zakończył sią wspólną konferencją prasową oraz oświadczeniem Konwentu w sprawach dotyczących aktualnej debaty Okrągłego Stołu i oczekiwań Polonii z tym związanych.

Biuro Prasowe Konwentu

Doniesienia prasowe: PAP. Rzeczpospolita , Gazeta Wyborcza, Nowy Dziennik, Deutsche Welle, TVP-Info, Money.pl, Wirtualna Polska