W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 przewodniczącym Konwentu był prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, reprezentujący Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, organizację działającą w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. Po nich funkcję przewodniczącego przejął pan Zbigniew Kostecki, prezes Kongresu Polonii Niemieckiej.
W dniach 17-19 marca 2008 r. przedstawiciele Konwentu: prof. Piotr Małoszewski (przewodniczący), Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej), Krzysztof Nowacki (Związek Polaków Zgoda w RFN) oraz Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech) przebywali w Warszawie na zaproszenie przewodniczącego senackiej Komisji Łączności z Polonią i Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona. W dniu 18 marca w Senacie członkowie Konwentu uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem Komisji Łączności, Biura Polonijnego Kancelarii Senatu i przedstawicielami MEN. Głównym tematem narady były sprawy związane z nauczaniem języka polskiego w Niemczech, pomocą Senatu dla organizacji polonijnych w Niemczech oraz dalszej wzajemnej współpracy. Dzień wcześniej Konwent Organizacji Polskich był gościem min. Anny Fotygi – szefowej Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przedyskutowano obecne problemy Polonii i możliwości ich rozwiązywania. Przewodniczący Konwentu podziękował min.

Fotydze za środki finansowe przekazane w 2007 r., pod koniec jej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na wsparcie nauczycieli języka polskiego w Niemczech oraz za zaangażowanie w obronę polskiej grupy etnicznej w Niemczech i przysługujących jej praw.

 

W dniu 18 marca po naradzie w Senacie członkowie Konwentu byli, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gośćmi prof. dr. Krzysztofa Miszczaka, dyrektora Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarowego, gdzie rozmawiano o obecnych relacjach polsko-niemieckich oraz polityce integracyjno-asymilacyjnej strony niemieckiej wobec polskiej grupy etnicznej. Dzień później przedstawiciele Konwentu spotkali się z wiceministrem Spraw Zagranicznych Janem Borkowskim oraz uczestniczyli w roboczej naradzie u prof. dr. Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W dniu 12 kwietnia 2008 w ośrodku „Concordia” w Herdorf-Dermbach przebywała delegacja polskiego MSZ, której przewodniczył min. Jan Borkowski, Sekretarz Stanu. Oprócz min. Borkowskiego, w skład delegacji wchodzili m.in.: zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech Tyciński; naczelnik Wydziału Polonii Andrzej Osiak, przedstawiciele Konsulatów Generalnych RP w Niemczech oraz wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech reprezentowali prof. Piotr Małoszewski (Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego), Zbigniew Kostecki i Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej) oraz Krzysztof Nowacki (Związek Polaków Zgoda w RFN). Ze strony gospodarzy spotkania, Polskiej Misji Katolickiej i Chrześcijańskiego Centrum, obecni byli Rektor PMK ks. prałat Stanisław Budyń oraz ks. prałat dr Ryszard Mroziuk, RA Edmund Ropel i mgr inż Wiesław Kempa. Narada koncentrowała się na przedstawieniu i przedyskutowaniu dwóch bloków tematycznych: (1) Znaczenie Polskiej Misji Katolickiej dla kształtowania tożsamości Polaków w Niemczech oraz (2) Wspieraniu działalności polonijnej w Niemczech - Propozycje ze strony organizacji polonijnych i pozarządowych. Przedstawiciele Polonii przedstawili najważniejsze sprawy związane z działalnością organizacji polskich w Niemczech. Wymieniano tu przede wszystkim brak partnera po stronie niemieckiej ds. realizacji postanowień traktatu polsko-niemieckiego z 1991 r., brak wsparcia przez władze niemieckie: działalności statutowej, nauczania języka polskiego, utrzymania domów polskich itp. Podkreślano, że dla rozwiązywania powstałych problemów konieczne jest wspólne działanie władz polskich, a przede wszystkim polskiego MSZ, z przedstawicielstwem Polonii, jakim jest Konwent Organizacji Polskich. Podczas wizyt władz polskich w Niemczech niezbędne są protokolarne spotkania z Konwentem, podobnie jak konieczny jest udział przedstawicieli Konwentu w dyskusjach ze stroną niemiecką na tematy polonijne. Na zakończenie spotkania zwrócono się m.in. z apelem do przedstawicieli MSZ i Polskiej Misji Katolickiej o pomoc w rozwiązaniu problemów najstarszej organizacji Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Postulaty polonijne zostały przyjęte ze zrozumieniem przez min. Jana Borkowskiego, który obiecał pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.
Podczas wizyty w Warszawie w dniu 20 czerwca 2008 roku Konwent Organizacji Polskich w składzie prof. Piotr Małoszewski (przewodniczący), Wiesław Lewicki, Zbigniew Kostecki, Krzysztof Nowacki oraz Aleksander Zając (Rada Polska w Niemczech) przebywali z wizytą w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie. Podczas uroczystości Konwent Organizacji Polskich wręczył wieloletniemu przewodniczącemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - prof. dr. Andrzejowi Stelmachowskiemu medal „Zasłużony dla Polonii Niemieckiej” za jego zaangażowanie i zasługi w obronie polskiej grupy etnicznej w Niemczech i przysługujących jej praw. Na uroczystości wręczenie medalu „Cordi Poloniae” obecni byli przedstawiciele Konwentu oraz Zarządu Wspólnoty Polskiej z nowym prezesem stowarzyszenia marszałkiem Maciejem Płażyńskim na czele. Popołudniu Konwent był przyjęty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez dyrektora Wydziału Konsularnego i Polonii, gdzie przedyskutowano realizację ustaleń przyjętych w kwietniu podczas narady polonijnej w Concordii oraz omówiono bieżące problemy. Przewodniczący Konwentu w imieniu Polonii Niemieckiej zdecydowanie zaproptestował przeciwko zamykaniu Konsulatu Generalnego RP w Lipsku. W okresie zwiększającego się zainteresowania obywateli polskich zamieszkiwaniem na terenach nowych landów przy równoczesnym odradzaniu się neofaszytsowskich nastrojów w dawnej NRD konieczne jest zwiększanie naszej obecności konsularnej w tym rejonie.
Piotr Małoszewski