Dokumenty

Konwent  w Aachen - w dniach 4-5 maja 2012 r. odbył się w Kolonii i Aachen II Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Delegaci i goście zjazdu uczestniczyli również, na zaproszenie Konsul Generalnej Jolanty Róży Kozłowskiej, w obchodach Święta Narodowego 3 Maja w Konsulacie Generalnym w Kolonii oraz w  Akwizgranie w uroczystej Gali wręczenia Europejskiej Nagrody Polonii POLONICUS 2012 z okazji Święta Polonii i Polaków za Granicą.

Przed południem 5 maja delegaci Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech mieli okazję zapoznać się z wynikami obrad polsko-niemieckiego „Okrągłego stołu”, dorobkiem i perspektywami rozwoju Konwentu oraz założeniami i problematyką powołanego Konwentu EWIV.

Na Zjazd Konwentu przybyła delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Bogdana Borusewicza, MSZ oraz delegacja Wspólnoty Polskiej z prezesem Longinem Komołowskim na czele.

Po dyskusji przyjęto następujące rezolucje:

1. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech zwracają się do władz Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o jak najszybsze wznowienie obrad „Okrągłego stołu” oraz jak najszybszą realizację jego postanowień z dnia 12 czerwca 2011 roku. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo postępów w rozmowach i pozytywnych rezultatach obrad sytuacja Polonii niemieckiej nie poprawiła się i wymaga natychmiastowych rozwiązań.

2. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech wyrażają swoje poparcie dla powołania struktury gospodarczej Konwentu EWIV. Pozwoli ona Konwentowi na prowadzenie wspólnych projektów, które służyć będą całej Polonii niemieckiej.

3. Delegaci II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech powołują przy Konwencie EWIV – Radę Konsultacyjną w skład której wejdą przedstawiciele (po jednym) każdej organizacji członkowskiej Konwentu wydelegowanych przez swoje zarządy.

4. Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, wobec groźby upadku i likwidacji Domu Polskiego Związku Polaków „Zgoda” w Recklinghausen, zwraca się z apelem do rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o podjęcia natychmiastowych działań celem uratowania tej placówki oraz do pomocy w zabezpieczeniu historycznych pamiątek Związku.

Relacja

Bogdan Żurek

Komunikat II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z dnia 5 maja 2012

Czym jest Konwent Polskich Organizacji w Niemczech?
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech został powołany do życia w kwietniu 1998 roku przez reprezentantów pięciu największych organizacji polonijnych w Niemczech:

1. Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego T.z.
2. Kongres Polonii Niemieckiej T.z.
3. Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T.z.
4. Związek Polaków w Niemczech T.z.
5. Związek Polaków „Zgoda” w RFN T.z.

wychodząc naprzeciw żądaniom niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które chciało mieć jednego polonijnego przedstawiciela do rozmów. Wraz z powstaniem Konwentu, warunek ten został spełniony, ponieważ Konwent reprezentował ponad 80% organizacji polonijnych.

W tej chwili w skład Konwentu wchodzą cztery suwerenne organizacje członkowskie, Związek Polaków w Niemczech nie ratyfikował tego porozumienia. Każda z organizacji członkowskich jest reprezentowana w Konwencie przez swojego prezesa. Wszystkie z nich są organizacjami zarejestrowanymi, podlegającymi niemieckim przepisom Kodeksu Cywilnego (BGB), oraz posiadają demokratycznie wybrane władze w oparciu o swoje statuty. Sam Konwent pracuje na podstawie swojego regulaminu oraz deklaracji programowej. Przewodnictwo Konwentu jest rotacyjne, jest on więc jak najbardziej demokratyczną organizacją. Świadczy o tym również fakt, że przy zmianie prezesa w Związku Polaków „Zgoda”, nastąpiła również zmiana jej przedstawiciela w Konwencie. Krzysztofa Nowackiego zastąpiła na stanowisku prezesa Zofia Wingert i to właśnie ona reprezentuje „Zgodę” w Konwencie.


Zjazd Konwentu 2011
W roku ubiegłym, w dniach 11 -12 lutego odbył się w Berlinie pierwszy ważny Zjazd Konwentu. Przedstawiciele organizacji członkowskich mogli się zapoznać z problematyką „okrągłego stołu” oraz wytyczyć plany na przyszłość. Powołano Konwent EWIV w celu uzupełnienia praktycznej działalnoćci dla dobra organizacji polskich w Niemczech. Postanowiono też , że co roku będzia powoływany Zjazd Konwentu celem podsumowywania dotychczasowych osiągnięć i wytyczania nowych celów dla Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech.

Konwent jako polityczny Partner dla obu rządów
Konwent Organizacji Polskich w Niemczech został już w 1998 roku uznany przez władze Rzeczypospolitej Polskiej za reprezentanta Polonii i Polaków w Niemczech. Potwierdził to również Premier Jerzy Buzek na spotkaniu z Konwentem 10-go listopada 1999 roku w Berlinie. Ten fakt uznają również władze Niemieckiej Republiki Federalnej. Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów Julian Nida-Rümelin spotkał się z Konwentem 10-go stycznia 2001 roku w urzędzie kanclerskim. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech został zaproszony przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako partner do obrad „okrągłego stołu”. Rolę Konwentu podkreślono też w rezolucji Bundestagu "Niemcy i Polska - Odpowiedzialność wypływająca z historii i przyszłość w Europie" z 10 czerwca 2011 roku. Konwent prowadząc działalność polityczną posiada tym samym mandat do reprezentowania swoich organizacji i stowarzyszeń, a celem jego polityki jest dobro całej polskiej grupy etnicznej w Niemczech.

Polityczne zadania Konwentu Pokskich Organizacji w Niemczech
Konwent od początku bronił interesów Polonii w Niemczech. Już w roku 1999 zwrócił się z „Memorandum Polonii Niemieckiej” do władz federalnych i Bundestagu domagając się pełnej realizacji polsko –niemieckiego Traktatu, oraz objęcia Polonii niemieckiej ochroną Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. To Konwent doprowadził do powstania pisemnych regulacji wyrażonych w „Hinweise zur Bundesförderung“ oraz powołania Jury do opiniowania polonijnych projektów. To również polityka Konwentu przyczyniła się do obrad okrągłego stołu. Konwent opiniował wiele propozycji uchwał i regulacji prawnych, np. wprowadzenia Karty Polaka, Ustawy o Obywatelstwie Polskim, Raportów dotyczących Polityki RP wobec Polonii i Polaków za Granicą, czy ostatniego Planu Współpracy MSZ-tu z Polonią. Czym udowodnił, że dorósł do powierzonej mu roli.

Rozszerzenie działalności politycznej Konwentu o ekonomiczny EWIV
Celem poszerzenia dotychczasowej działalności politycznej Konwent (GbR) powołał  dodatkowo Konwent EWIV (EZIG – Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych) na rzecz ekonomicznego  zarządzania biurem, przedsięwzięciami medialnymi oraz do prowadzenia przyszłych projektów europejskich. Ta dodatkowa forma organizacyjna została zaakceptowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i jest zgodna z niemieckim i europejskim prawem. EWIV  jest nowoczesną europejską formą podobną do znanego w Niemczech gGmbH, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyższej użyteczności publicznej, gdzie ewentualne zyski muszą zostać wydane na cele wyższej użyteczności publicznej. Nad tym czuwa stosowny urząd finansowy, który w przypadku złamania tych postanowień, cofa swoje pozwolenie. EWIV może otrzymywać dotacje rządowe oraz uczestniczyć nie tylko w projektach rządowych ale i europejskich. Także prowadząc działalność wyższej użyteczności publicznej zapisanej w swoim statucie (czy jak się teraz używa – pożytku publicznego) nie może prowadzić działalności komercyjnej, co mu się błędnie zarzuca.

Konwent EWIV nie zastępuje Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech tylko go uzupełnia i całkowicie mu podlega !
Takie formy organizacyjne są powszechnie stosowane, np. organizacja naczelna mniejszości niemieckiej w Polsce posiada dwie spółki ( z o.o.) Silesiapress (wydający pismo „Schlesisches Wochenblatt“ ) oraz Pro Futura (produkujący programy radiowe i telewizyjne np. Schlesien Journal).  Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce otrzymuje dotacje zarówno od rządu polskiego jak i niemieckiego. Także prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą w otrzymywaniu dotacji rządowych.
Konwent organizacji Polskich w Niemczech jest znaną i poważaną w świecie organizacją polonijną.
Jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Rady Polonii Świata.

Zapraszamy wszystkie organizacje polskie w Niemczech do współpracy z Konwentem oraz do wstąpienia do jednej z naszych organizacji dachowych !

Stanowisko Polonii Niemieckiej

na obrady Okrągłego Stołu poświęcone podsumowaniu realizacji zapisów polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r.
Warszawa, 3 listopada 2010 r.


Polonia Niemiecka długo i z niewiarygodną wręcz cierpliwością oczekiwała i nadal oczekuje na pełną i symetryczną realizację polsko-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z dnia 17 czerwca 1991 roku.

Zbliżająca się 20-ta rocznica podpisania Traktatu jest być  może już ostatnią okazją do podsumowania realizacji zapisów traktatowych oraz przypomnienia oczekiwań Polonii wobec władz niemieckich i polskich.

Polonia i Polacy w Niemczech z dużą nadzieją przyjęli w lutym br. zaproszenie ministra Christopfa Bergnera na rozmowy przy „okrągłym stole” w Berlinie z nadzieją na szybką poprawę swojej sytuacji. Ponieważ w naszym odczuciu władze federalne w niewielkim tylko stopniu realizują zapisy traktatowe, wyartykułowaliśmy we wspólnych postulatach nasze najpilniejsze potrzeby i oczekiwania, które powinny zostać jak najszybciej zrealizowane. Jesteśmy rozczarowani faktem, że od tego czasu niewiele się zmieniło i wciąż jesteśmy w tym samym w miejscu. Brak jest decyzji w sprawie biura Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, którego powstanie uznali ministrowie Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski i Guido Westerwelle za konieczne. Czy sprawa ta nie powinna być już dawno załatwiona?

Stanowisko Polonii Niemieckiej na obrady "Okrągłego Stołu" złożone w Warszawie 3-go listopada 2010 (sciągnij PDF  lub czytaj dalej)

 

.                 .

Media krajowe i zagraniczne z uwagą odnotowały wyjątkowy Zjazd Konwentu Organizacji Polskich w dniach 11-12 lutego br. w Berlinie. Bezpośrednim przyczynkiem niewątpliwie była potrzeba dyskusji delegatów Konwentu na temat stanu Polonii w Niemczech oraz jej postulatów realizacji Traktatu.

W dniu 17 czerwca 2011 będzie obchodzona 20. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 1991 roku. Polonia uważa, że niemiecki rząd na razie nie wywiązuje się z postanowień traktatu, tak, jak przewidują ustalenia. Konwent podkreśla, że prawa Polaków w Niemczech powinny być równe tym, jakie ma mniejszość niemiecka w Polsce, ale nie są.

Konwent zwraca stanowczo uwagę, że Polonia cieszy się nieporównanie mniejszymi przywilejami, choć w Traktacie obydwie grupy traktowane są na równi. Dlatego w zeszłym roku rozpoczęto rozmowy przy okrągłym stole na temat tych problemów, z udziałem przedstawicieli rządów obu krajów, organizacji polskich w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

Powołano trzy zespoły robocze: pierwszy zajmuje się zagadnieniami prawno-historycznymi i sprawami pamięci, drugi — kwestiami nauki języka, trzeci — wsparciem instytucjonalnym tzn. utrzymanie biura, własne media i fundusze na projekty celowe.

Przypomnijmy, że w Konwencie, który powstał 12 lat temu z inicjatywy pięciu organizacji dachowych, dzisiaj zrzeszone są cztery organizacje, jednakże miejsce dla przedstawiciela piątej organizacji wciąż jest aktualne.

Wydarzeniem na miarę powołania Konwentu jest niewątpliwie decyzja jego członków o poszerzeniu swojej dotychczasowej działalności politycznej. Konwent Polskich Organizacji w Niemczech powołał dodatkowo i podpisał  umowę stowarzyszenia Europejskie Konsorcjum Interesów Gospodarczych EWIV. Ta europejska forma stowarzyszenia  w formule wyższej użyteczności publicznej na wzór fundacji pozwalana na celowe zarządzanie funduszami oraz długoterminowymi projektami. Zarejestrowanie instrumentu Konwentu  EWIV ma ułatwić współpracę przynależnych organizacji w zakresie realizacji wspólnych projektów i wzmocnić szanse na skuteczniejszą realizację własnych zadań statutowych.

W zeszłym roku rozpoczęto w związku z tym rozmowy przy „okrągłym stole” na temat żądań oraz problemów, jakie ma Polonia w Niemczech. Uczestniczą w nich przedstawiciele rządów obu krajów, organizacji polskich w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce.

W trzech zespołach roboczych omawiane są sprawy prawno-historyczne i kultury pamięci, kwestie nauki języka polskiego, jako języka ojczystego oraz wspólne projekty.

Konwent nawiązując do wypowiedzi ministrów Gudo Westerwelle i Radosława Sikorskiego, chce aby rząd niemiecki wsparł je instytucjonalnie i dał środki na powołanie biura Konwentu ds. koordynacji działań Polonii, dofinansował media polonijne oraz by udzielił większego wsparcia w nauczaniu języka polskiego jako języka ojczystego.

 

„Mamy nadzieję, że rozmowy te nie skończą się tylko na spisaniu problemów i że będą kontynuowane również po uroczystościach, związanych z obchodami 20-lecia Traktatu polsko-niemieckiego. Problemów, które narastały przez dwa dziesięciolecia, nie da się rozwiązać w ciągu czterech miesięcy” — powiedział na konferencji prasowej w Berlinie prof. Piotr Małoszewski z Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Przed nami kolejna runda obrad „Okrągłego Stołu” i  już 1 marca br. podsumujemy w Berlinie dotychczasowe osiągnięcia, a raczej oczekiwania wypełniania postanowień traktatu, którego rocznica już za chwilę a realnej oferty tak naprawdę nie widać. Mamy nadzieję na zdecydowane przyśpieszenie prac w grupach tematycznych.

Resume Zjazdu Konwentu
Dwudniowy Zjazd Konwentu w Berlinie skorzystał mn. z zaproszenia Ambasady RP, gdzie w czasie obrad wypowiadali się przedstawiciele Senatu i Sejmu RP oraz wielu instytucji. 35-ciu zaproszonych delegatów reprezentowało organizacje zrzeszone  Kowentem. Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z  Polakami za Granicą Andrzej Person, podkreślił wagę jedności Polonii na rzecz sukcesu debaty Okrągłego Stołu.  W Zjeździe uczestniczyli przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności Marek Borowski i poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, dyrektor Biura Polonii MSZ Stanisław Cygnarowski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska - Longin Komołowski, Prezes EUWP Tadeusz Pilat oraz Europoseł Piotr Borys. Obecni byli też Radcy Ambasady, Konsulowie Generalni Berlina, Kolonii i Hamburga. Debata przebiegła w dobreji konstruktywnej atmoswerze. W czasie Zjazdu uroczyście wręczono Rektorowi polskiej Misji Katolickiej ks Stanisławowi Budyniowi wyjątkowy Medal Konwentu „Cordi Poloniae”  . Ambasador dr Marek Prawda podjął delegatów Konwentu i gości uroczystym objadem, w czasie którego było wiele możliwości na na indywidualne dyskusje. Zjazd zakończył sią wspólną konferencją prasową oraz oświadczeniem Konwentu w sprawach dotyczących aktualnej debaty Okrągłego Stołu i oczekiwań Polonii z tym związanych.

Biuro Prasowe Konwentu

Doniesienia prasowe: PAP. Rzeczpospolita , Gazeta Wyborcza, Nowy Dziennik, Deutsche Welle, TVP-Info, Money.pl, Wirtualna Polska

Referat prof. Piotra Maöoszewskiego przedstawiciela Konwentu Panie Marszałku! Pani Senator! Szanowni Państwo!

W 1998 roku w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii został powołany do życia Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jako jeden wspólny reprezentant istniejących w tym kraju pięciu polskich tzw. dachowych organizacji, tj. takich, które swoim zasięgiem obejmują teren całej Republiki Federalnej. Sygnatariuszami porozumienia powołującego wspólnego, ale równocześnie zbiorowego (pięcio-osobowego), przedstawiciela Polonii i Polaków w Niemczech były Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech; Kongres Polonii Niemieckiej, Rada Polska w Niemczech-Zrzeszenie Federalne; Związek Polaków w Niemczech oraz Związek Polaków „Zgoda” w RFN.

1.    Stellung der POLONIA unter den Schutz der Rahmenkonvention des  Europäischen Rates über den Schutz der Nationalen Minderheiten sowie vollständige Realisierung der Vereinbarungen des Deutsch-Polnischen Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17.06.1991, insbesondere jedoch Art. 20 - 22;

2.    Gewährung einer institutionellen Unterstützung für die Erfüllung und Realisierung von satzungsgemäßen Aufgaben sowie für die Führung eines Büros des Konvents der polnischen Organisationen in Deutschland und seiner Mitgliedsorganisationen;

3.    Gründung einer durch den deutschen Staat unterstützten Stiftung, die die Finanzierung der Bildung und Kulturtätigkeit der Polen in Deutschland ermöglicht;

4.    Ermöglichen des Polnisch-Unterrichts als Muttersprache, sowohl innerhalb des deutschen Schulsystems als auch im außerschulischen System;

5.    Vollständiger Zugang zu den Medien und dadurch die Möglichkeit für die Realisierung und Ausstrahlung eines Fernseh- und Radiomagazins für Polonia sowie die Finanzierung eines Presseorgans der deutschen Polonia;

6.    Bewilligung durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien von Zuwendungen für Kulturprojekte, die ausschließlich durch Polonia -Organisationen realisiert werden, nach den Regeln der „Festlegung der Förderpraxis für Projekte des Konvents der polnischen Organisationen in Deutschland“ die im Jahre 2005 mit dem BKM vereinbart wurden.

7.    Finanzielle Unterstützung für den Unterhalt der polnischen Häuser und anderen Polonia - Einrichtungen;

Für das Konvent der polnischen Organisationen in Deutschland

Alexander Zając              Wiesław Lewicki   
St.Vorsitzender                Vorsitzender                                   

Berlin, den 11. Februar 2010

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

z dnia 17 czerwca 1991 roku

- przekonane o konieczności ostatecznego przezwyciężenia podziału Europy oraz stworzenia sprawiedliwego i trwałego pokojowego ładu europejskiego,
- świadome wspólnoty ich interesów oraz wspólnej odpowiedzialności za zbudowanie Europy nowej, wolnej i zjednoczonej przez prawa człowieka, demokrację i ideę państwa prawa,
- głęboko przekonane, że urzeczywistniając żywione od dawna przez ich Narody pragnienie porozumienia i pojednania, wnoszą ważki wkład w zachowanie pokoju w Europie,
- uznając, że współpraca gospodarcza jest niezbędnym czynnikiem rozwoju szerokich dwustronnych stosunków na stabilnej i trwałej podstawie, zmniejszenia różnic rozwojowych oraz umocnienia zaufania między obu Państwami i Narodami, a także wyrażając wolę istotnego rozszerzenia i pogłębienia tej współpracy w przyszłości,
- świadome znaczenia, jakie dla przyszłych stosunków obu Państw ma członkostwo Republiki Federalnej Niemiec we Wspólnocie Europejskiej oraz polityczne i gospodarcze przyłączanie Rzeczypospolitej Polskiej do tej Wspólnoty,
- pomne niepowtarzalnego wkładu Narodów polskiego i niemieckiego do wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wielowiekowego wzajemnego wzbogacania się kultur obu Narodów, jak również znaczenia wymiany kulturalnej dla wzajemnego zrozumienia i pojednania narodów,
- przekonane, że młodym pokoleniom przypada szczególna rola w nowym ukształtowaniu stosunków między obydwoma Państwami i Narodami oraz w budowie zaufania między nimi,
- doceniając znaczenie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego 14 listopada 1990 roku

KONWENT ORGANIZACJI POLSKICH W NIEMCZECH

Konvent der Polnischen Organisationen in Deutschland


My, nieżej podpisani reprezentanci naczelnych i ponadregionalnych organizacji polskich i polonijnych w Republice Federalnej Niemiec, na spotkaniu 4 kwietnia 1998 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, powołujemy Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz deklarujemy wole współdziałania naszych organizacji dla dobra całej polskiej grupy etnicznej w Niemczech, w duchu Traktatu między Rzeczapospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku przy pełnym poszanowaniu samodzielności statutowej każdej organizacji,

I. Oświadczamy, że celem naszego działania są:

1. ustalanie wspólnego stanowiska Polonii niemieckiej w sprawach jej dotyczacych

2. reprezentacja interesów Polonii niemieckiej wobec wladz i instytucji wszystkich szczebli Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej

3. pozyskiwanie i dyspozycja środkami finansowymi, w tym równiez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN, na dzialałnośś organizacji polskich i polonijnych w Niemczech

II. W celu spelnienia zadan Konwent kierować sie będzie nastepującymi zasadami:

A/ w sklad Konwentu wchodzą przewodniczący każdej z jego organizacji członkowskich, lub ich v-ce przewodniczący, oddelegowani przez swe zarządy

B/ każda organizacja członkowska dysponuje w Konwencie jednym glosem

C/ przewodnictwo Konwentu pełni w trybie rotacyjnym na okres 6 miesięcy jeden z przedstawicieli organizacjii członkowskich. Pozostali pełnią w tym okresie funkcje v-ce przewodniczących. Kolejność rotacji ustala Konwent

D/ Konwent zbiera się conajmiej raz na 3 miesiące

E/ decyzje Konwentu zapadają zwykłą wiekszosścią głosów

F/ Konwent odbywa raz w roku spotkanie plenarne, w którym udział bierze po 5 przedstawicieli każdej z organizacji członkowskich delegowanych przez swe zarządy w celu przedyskutowania podstawowych problemów Polonii.

III. Konwent apeluje do wszystkich organizacji polonijnych pozostających poza jego strukturami o przystąpienie do jednej z organizacji członkowskich Konwentu.

 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 przewodniczącym Konwentu był prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, reprezentujący Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, organizację działającą w strukturach Polskiej Misji Katolickiej. Po nich funkcję przewodniczącego przejął pan Zbigniew Kostecki, prezes Kongresu Polonii Niemieckiej.
W dniach 17-19 marca 2008 r. przedstawiciele Konwentu: prof. Piotr Małoszewski (przewodniczący), Wiesław Lewicki (Kongres Polonii Niemieckiej), Krzysztof Nowacki (Związek Polaków Zgoda w RFN) oraz Aleksander Zając (Polska Rada w Niemczech) przebywali w Warszawie na zaproszenie przewodniczącego senackiej Komisji Łączności z Polonią i Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona. W dniu 18 marca w Senacie członkowie Konwentu uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem Komisji Łączności, Biura Polonijnego Kancelarii Senatu i przedstawicielami MEN. Głównym tematem narady były sprawy związane z nauczaniem języka polskiego w Niemczech, pomocą Senatu dla organizacji polonijnych w Niemczech oraz dalszej wzajemnej współpracy. Dzień wcześniej Konwent Organizacji Polskich był gościem min. Anny Fotygi – szefowej Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przedyskutowano obecne problemy Polonii i możliwości ich rozwiązywania. Przewodniczący Konwentu podziękował min.