Uncategorised

Młoda Polonia, przedstawiciele organizacji polonijnych w Niemczech oraz  państw Unii Europejskiej obradowali w dniach 4-6.10.2019 w Bonn na IV Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech– Kongresie Młodej Polonii, pod  hasłem: „Dać głos Młodym Europy! Młode Polki i Polacy w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

Kongres Młodej Polonii zgromadził przez trzy dni obrad, debat i dyskusji ponad 150  przedstawicieli Polek i Polaków na emigracji w różnym wieku i o różnym stażu pobytu zagranicą, reprezentantów struktur i organizacji landowych, osoby niezrzeszone, grupy nieformalne, przedstawicieli mediów polonijnych, w końcu ekspertów polonijnych m.in.: w dziedzinach mediów,  partycypacji obywatelskiej, spraw socjalnych, kultury, języka polskiego. Udział w obradach Kongresu i proces zgłaszania chęci udziału  w wydarzeniu był otwarty i jawny – dbając o pluralistyczny wymiar obrad, z uwzględnieniem zasad demokratycznych i uszanowania praw każdej jednostki. Kongres stanowił tym samym niejako zebranie walne Polek i Polaków w Niemczech. Kongres z założenia był wydarzeniem międzypokoleniowym, łaczącym przeszłość z teraźniejszością w imieniu budowania wspólnej europejskiej partycypatywnej przyszłości, w której Polonia zdecydowanie odgrywa aktywną rolę bazującą na wspólkształtowaniu polityk, które bezpośrednio jej dotyczą, chociażby ze względu na liczebność jej przedstawicieli na terenie Niemiec.  Uczestnicy kongresu reprezentują ekspercko każdą dziedzinę, w obrębie której wystosowane zostały poniższe postulaty, ich doświadczenie bazuje na wieloletniej pracy w przedmiotowych dziedzinach, jest poparte adekwatnym wykształceniem oraz feedbackem grup docelowych.

Polonia jest gotowa i chce współdecydować o swoich prawach, obowiązkach i przede wszystkim  roli w niemieckim społeczeństwie, poprzez aktywne włączanie się w istniejące procesy i struktury. Prawie 2 miliony obywateli niemieckich o polskich korzeniach oraz Polek i Polaków żyjących w Niemczech to grupa, której niesposób pominąć, a jednak częściowo uległa marginalizacji społecznej, czas najwyższy aby budując na własnych zasobach wzmocnić Polki i Polaków  w duchu parycypatywnym i społecznej równości (Equal) z innymi przedstwicieami wielonarodowego krajobrazu społeczeństwa RFN.

Europejski Kongres Młodej Polonii w Bonn 2019 roku potwierdził tematy zawarte we wnioskach poprzednich Kongresów w Berlinie w 2012 , w Düsseldorfie w 2014 oraz w Berlinie w 2016 r.

Podczas Kogresu wypracowano postulaty w obszarze: partycypacji obywatelskiej, politycznej i medialnej, kultury, języka polskiego w Niemczech, społecznym.

Podczas kongresu zwrócono szczególną uwagę na rolę Pełnomocników ds. Polonii z kamapanią na rzecz popularyzacji pełnomocników w celu przybliżenia i wyposażenia w instrumenty wykonawcze -  tej niezwykle ważnej wynikającej z protokołu okrągłego stołu 2011 i bilaterlnych umów polsko-niemieckich funkcji. 

Jednym z postulatów jest ponadto powołanie ponadlandowego gremium GRUPY INICJATYWNEJ o nazwie roboczej "Koalicja dla Polonii" jako demokratycznego reprezentanta Polonii w Niemczech.

Uczestnicy Kongresu Młodej Europejskiej Polonii w Bonn 2019 wyjeżdżająć do domów wskazywali na  konieczność kontynuowania corocznych spotkań z udziałem zainteresowanej wydarzeniem Polonii instytucji i organizacji polskich i polonijnych oraz przedstawicieli środowiska nowej emigracji.

Kongres był wydarzeniem dynamicznym, wszechobecna była energia do działania i wiał wiatr nadchodzących zmian!

Wydarzenie uświetnili Dr. Marek Prawda (Dyrektor przedstawicielstwa KE w Warszawie), Dr. Michał Boni (były europoseł, aktywista), Josef Neumann (MdL NRW), oraz 3 z 17 zaproszonych pełnomocników ds. Polonii (DZIĘKUJEMY za obecność) Throsten Klute (NRW), Katarzyna Niewiedzial (Berlin), Stefan Schmidt (Schleswig-Holstein)  oraz nowopowołany Konsul ds. Polonii z Konsulatu generalnego RP w Kolonii Aleksander Gowin.

Postulaty w pełnej treści już krótce!

Joanna Szymanska

Oragnizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Pełnomocnikowi ds. Polonii przy Landzie NRW, Federalnemu Pełnomocnikowi ds. Kultury i Mediów oraz Intytutowi im. Gustava Stresemmana w Bonn oraz wszystkim obecnym mediom polonijnym.

Fotos: J.Uske, W.Lewicki, Cosmo WDR

W październiku br. "Konvent Organizacji Polskich w Niemczech" już poraz czwarty zorganizuje kongres dla Polonii. Tym razem będze to europejski „Kongres Młodej Polonii” w Bonn z mottem: „Młodzi Polacy i Polki w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej”.

KONGRES MŁODEJ POLONII - BONN 2019

4.- 6. października 2019 w Bonn,

Miejsce: Gustav-Stresemann-Institut, 53175 Bonn, Langer Grabenweg 68

 

Celem „Kongresu Młodej Polonii” jest motywowanie młodych obywateli polskiego pochodzenia na rzecz europejskiej integracji w kraju swojego zamieszkania. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy będą debatować na tematy związane z partycypacją młodej Polonii w procesach integracycjnych w UE, sieciowaniu się młodego społeczeństwa obywateskiego UE oraz aktywności i upowszechnianiu dobrych przykładów obecności ludzi młodych w codziennym życiu kulturalnym, obywatelskim i politycznym, ekologicznym w Unii Europejskiej.

W piątek 4 października zainaugurowane zostanie spotkanie „Młodej Poloni” pt.:“Europa zaczyna się w domu“ dyskusją moderowaną z udziałem Pełnomocników ds. Polonii w Niemczech. Wieczór zwieńczy występ Czesława Mozila (Czesław śpiewa dla Polonii).

W sobotę, 5 października, będzie jednocześnie oficjalnym otwarciem Kongresu Młodej Polonii, nad którym patronat honorowy objął  Pełnomocnik ds. Polonii przy Landzie Nadrenii Północnej-Westaflii  Thorsten Klute.

W programie „Kongersu Młodej Polonii” są m.in. 3 panele dyskusyjne: (JA) Moje miejsce w Unii Europejskiej – „Europa zaczyna się od domu“. (My) "Młode,  europejskie społeczeństwo obywatelskie w służbie procesów   integracyjnych w Unii Europejskiej“, oraz (Jak?) "Młoda Europa ma głos – społeczne, kulturalne, polityczne  zaangażowanie  młodej Polonii“.

Niedziela 6 października upłynie pod znakiem pracy w grupach tematycznych (polityka, społeczeństwo obywatelskie, media i kultura, ekologia) - każda z grup wypracuje „postulaty Młodych Europejczyków” polskiego pochodzenia – ich wizję i impulsy na przyszłość, które to zostaną upublicznione oraz przesłane decydentom na szczeblu landowym, krajowym i europejskim.

„Kongers Młodej Polonii” jest platformą spotkania w ramach projektu „Koalicji dla Polonii”. Więcej informacji na www.Konwent.de  i  www. Polonia-Viva.eu  oraz w medich społecznościowych. Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać jak najszybciej gdyż liczba miejsc jest limitowana, a karty wstępu zostaną przesłane w kolejności napływających zgłoszeń.

Organizatorem „Kongresu Młodej Polonii” jest Konwent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy i dofinansowaniu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów oraz Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migrantów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej Westwalii.

Przypomnijmy poprzednie Kongresy Organizacji Polskich organizaowane przez Konvent. I Kongres odbył się w Berlinie w grudniu 2012 w Przedstawicielstwie Landu NRW przy Rządzie Federalnym BRD, II Kongres odbył się w paćdzierniku w Landtagu NRW a III ponownie w Przedstawicielstwie NRW w Berlinie.

W pańdzierniku tego roku IV Kongres poświęcony debacie Młodej Poloni znajdzie swoje miejsce w przepięknym ośrodku konferencyjnym instytutu Gustava Stresemanna w Bonn.

Organizatorem „Kongresu Młodej Polonii” jest Konvent Organizacji Polskich w Niemczech we współpracy i dofinansowaniu przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds Kultury i Mediów oraz Ministerstwo ds. Dzieci, Rodziny, Migrantów i Integracji Kraju Nadrenii Północnej Westwalii.

Gustav Streseann Institut  oraz Instytut Polonicus są partnerami organizacji IV Kongresu a patronat medialny objęłoła Polonia Viva, redakcja Twoje Miasto i Magazyn Polonia. Wieczorki muzyczne w przytulnej piwniczce Instytutu Strasemann uświetnią: Czesław Mozil oraz Róża i Benek Frąckiewicz, a disco poprowadzi DJ Elik.

Już dzisiaj cieszymy się na wspaniałe spotkanie, ciekawą debatę i innowacyjne impulsy dla naszej europejskiej POLONII !

Wiesław Lewicki

Program PL                                                                    Programm DE

Zgłoszenie PL                                                                Anmeldung DE

Rozdanie nagród Polonicus 2019…18 maja 2019 roku po raz 11, po raz 10 w historycznej Sali Koronacyjnej Ratusza acheńskiego, 44 statuetki – 44 znamienite osobowości!.  „Niech stąpi Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, z psalmu 104.

Arybiskup senior  prof. dr Henryk Muszynski – laureat honorowej nagrody Polonicus 2019, podczas gali wręczenia nagród Polonicus 2019, uczynił powyższe słowa niejako mottem swojego przemówienia Nie tylko by raz jeszcze podkreślić ważność tych słów, nie tylko by raz jeszcze przywołać zasługi w służbie dialogu i pokoju na świecie Świętego Jana Pawła II – laureata Nagordy Karola...Te słowa winny stać się drogowskazem dla ówczesnego społeczeństwa, dla nas wszystkich!

Wraz z Nagrodą Polonicus udało się stworzyć poczytną platformę, na łamach której, z Niemiec, honoruje się zaangażowanie wielu  osobistości, które wniosły wybitny wkład w europejski i niemiecko-polski dialog, kulturę i społeczeństwo obywatelskie. Pierwsza edycja Nagrody w 2009 wywołała liczne dyskusje, które tylko potwierdziły ogomną konieczność i trafność tego pomysłu, który wdrożył Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus. Nagroda została powszechnie przyjęta w kręgach Polonii, zarówno w Niemczech, jak i w Europie. Ówczesny ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda objął wyróżnienie honorowym patronatem, podkreślając tym samym wagę tegoż wyróżnienia, jej symboliczność dla Polonii  w Niemczech i w Europie.

W tym roku nagrodę przyznano po raz 11. Po raz dziesiąty Gala Polonicus odbyła się w historycznej Sali Koronacyjnej Ratusza w Aachen. Czterech wspaniałych ludzi zostało uhonorowanych, w tym „patron honorowy” nagrody Polonicus - dr Marek Prawda, za zasługi na rzecz integracji europejskiej.

Nagroda została przyznana w czterech kategoriach: Polonia i kultura, dialog polsko-niemiecki, dialog europejski i nagroda honorowa za dzieło całego życia.

W kategorii „Dialog polsko-niemiecki” nagrodę otrzymał nadburmistrz miasta Aachen, Marcel Philipp. W wywiadzie Marcel Philipp powiedział: „Kiedy spoglądam na listę wielkich osobistości, które do tej pory zostały uhonorowane nagrodą, odczuwam ogromną pokorę. Są to bowiem ludzie, którzy poświęcają swoją pracę na rzecz poprawy stosunków polsko-niemieckich, pojednania i europejskiej przyszłości. Dla mnie ta nagorda stanowi wysokie uznanie, jest jednocześnie zachętą i wyzwaniem do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby stworzyć trwałą przyjaźń i zaufanie między Niemcami i Polakami”.  Laudacjo dla nadburmistrza wygłosił przewodniczący jury nagrody Polonicus Wiesław Lewicki, który m.in. wyraził słowa podziekowania za wieloletnie wsparcie i dobrą współpracę z miastem Aachen, obecnej i minionych władz miejskich.

W kategorii „Dialog europejski” uhonorowany został dr Marek Prawda, były Ambasador RP w Niemczech, Szwecji i przy UE, a od 2016 roku Dyrektor Przedstawicielstwa  Komisji Europejskiej w Polsce, jak również wieloletni „patron honorowy” nagrody Polonicus. Laudacjo wygłosiła prof. dr. Rita Süssmuth, przewodnicząca Bundestagu a.D., która została uhonorowana Nagrodą Polonicus w 2018 roku. Pani Suessmuth podziękowała dr Prawdzie za jego zaangażowanie w dialog europejski i wskazała na jego ogólną postawę – niejako obraz życia, będący służbą dla integracji,  zaangażowaniu w sukcesy integracyjne Polski i Unii Europejskiej.

Grażyna Słomka została nagrodzona w kategorii „Polonia i kultura”. Pani Slomka uosabia duszę kultury polskiej w Niemczech. A kultura to ludzie, którzy ją wypełniają i czynią ją znaną ... Dr. Andrzej Kaluza z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (DPI), który wygłosił przemówienie laudacyjne, zwrócił uwagę  na  wieloletnie zaangażowanie Grazyny Słomki w popularyzację polskiej kultury filmowej w Niemczech, w dużej mierze  jako pomysłodawczyni i dyrektor  festiwalu „Filmland Polska”.

Arcybiskup prof. dr. Henryk Muszyński wyróżniony  został nagrodą honorową, za jego wkład w rozwój dialogu europejskiego i budowę polsko-niemieckiego porozumienia. Nagroda została przyznana za dzieło całego życia, które Biskup poświęcił Bogu i społeczeństwu: „W Tobie Panie zaufałem. Nie zawstydzę się na wieki”-  abp Muszyński. Laudacjo wygłosiła  senator Barbara Borys-Damiecka, jak sama podkreśliła, w jednym przemówieniu nie sposób wymienić wszystkich zasług i nagród jego ekscelencji, a i tak nie one same w sobie są najważniejsze! Arcybiskup Muszyński reprezentuje kościół ludzki, bliski i oddany każdemu człowiekowi.  Kościół, który cieszy się z gestu miłosierdzia. Kościół, który buduje mosty, a nie mury.

Gala Polonicus 2019 była wydarzeniem obfitującym w emocje, wzruszenie i wdzięczność. Polonicus jest okazją do spotkania się ludzi, którzy swoim symbolicznym udziałem w Gali, składają niejako podziękowania dla Tych wszystkich wielkich osobowości –  laueratów Nagordy Polonicus - wizjonerów, ojców integracji i dialogu, twórców kultury i wielu innych zasłużonych osobistości, tych którzy są z nami ciałem, i tych obecnych już tylko duchem.

Joanna Szymanska