Uncategorised

Planowanie strategiczne porozumienia organizacji skupionych w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech

.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech (petitio prinzipi), to platforma współpracy polskich pozarządowych organizacji dachowych w Niemczech, uznana i jak dotąd uznawana przez strony rządowe zarówno Polski jak i Niemiec. Podstawą współpracy organizacji w ramach Konwentu jest wspólne porozumienie - konsensus -podpisane w Kolonii w dniu 4 kwietnia 1998 roku uzupełnione o regulamin, jako formalne zasady tej współpracy.  Podpisane porozumienie jest wiążącą strony umową cywilnoprawną, bez konieczności jej rejestracji.

 

Historia. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech powstał w konkretnym celu, jako swego rodzaju konsorcjum reprezentujące organizacje polskie przed organami rządowymi i politycznymi Polski i Niemiec. Konwent był (i nadal jest) wiarygodnym partnerem szczególnie w okresie debat Okrągłego Stołu uwieńczonymi podpisaniem nadal obowiązującego dokumentu zwanego „Wspólnym Oświadczeniem Okrągłego Stołu” podpisanym przez Konwent w dniu 12 czerwca 2011 w Warszawie. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jest wymieniony też w rezolucji Bundestagu z dnia 8 czerwca 2011 jako reprezentant organizacji polskich (oba dokumenty znajdują się na stronie Biura Polonii).

 

Nie ma przyszłości bez przeszłości! Konwent Organizacji Polskich w Niemczech od początku swojej działaności działał jawnie i transparentnie - przedstawiając liczne petycje i dokumenty strategiczne swoim partnerom rządowym. W ramach Stałej Konferencji Prezesów Organizacji Dachowych był prekursorem i wypracował dokument „Stanowisko Polonii Niemieckiej” zaprezentowany na obradach Okrągłego Stołu w dniu 3 listopada 2010 r. W dalszej pracy z organizacjami polskimi doprecyzowanie wspólnego stanowiska realizowane było podczas I i II Zjazdu Konwentu Organizacji Polskich w Berlinie oraz kolejno na: I Kongresie Organizacji Polskich w Berlinie w grudniu 2012, na Sympozjum w Aachen w maju 2013, na II Kongresie Organizacji Polskich w Dusseldorfie w październiku 2014 i wreszcie na III Kongresie Organizacji Polskich w Berlinie w grudniu 2016. W celu realizacji postanowień Okrągłego Stołu prezesi Konwentu powołali stowarzyszenie europejskie o nazwie Konwent Organizacji Polskich w Niemczech EWIV, które realizuje na dzień dzisiejszy głównie projekty Biura Polonii w Berlinie i prezencję internetową Polonia Viva. Biuro Polonii pomaga licznym organizacjom m.in. w pozyskiwaniu funduszy na ich własne projekty, a dwujęzyczny portal informuje o Poloniii i bierzących wydarzeniach polonijnych.

 

Planowanie strategiczne! . Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jak dotychczas miał swoje wyraźne cele, które też konsekwentnie realizował. Konwent jak każda szanująca się organizacja, powinna się rozwijać! Stawiać sobie nowe cele i priorytety, a więc m.in. opracowanie nowej strategii współpracy organizacji polskich w Niemczech. Powinniśmy zreformować formułę i cele – dopasować je do nowych realiów, zwyczajnie uaktulanić, a nie zmieniać nazwę Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech czy wręcz zakładać nową organizację bez ciągłości i historii ... bo jak mówi „Brzytwa Okhama: nie należy mnożyć bytów bez potrzeby”...

 

Propozycja.

Przekształcenie porozumienia organizacji skupionych w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech w stowarzyszenie zarejestrowane e.V.

Bez wdawania się w proces weryfikacyjny organizacji, można powołać wieloosobowy Zarząd Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech z przedstawicieli organizacji Chrześcijańskiego Centrum, Zrzeszenia Federalnego - Polska Rada w Niemczech oraz Kongresu Polonii Niemieckiej.

 

Do zarządu weszłyby: 3 osoby z Chrześcijańskiego Centrum, 3 osoby z Polskiej Rady, 2 osoby z Kongresu i jedna osoba fizyczna z Rodła, najlepiej prezes, przez co byłaby współpraca Konwentu z Rodłem również formalna. (Jeżeli nie wejdzie będzie vacat). Taką konstrukcję organizacyjną można zarejstrować jako e.V.

Prezesem Konwentu mógłby zostać np. Delegat Chrześcijańskiego Centrum a jego zastępcami 3 wice-prezesi (z PRwN, ChC i Kongresu). Przy Konwencie powinna powstać 10-osobowa Rada Konwentu utworzona z prezesów dużych organizacji.

 

Dodatkowo powinniśmy powołać: Federację Organizacji Sportowych oraz Forum Zespołów Folklorystycznych

Ponadto, jak proponowano zgodnie z decyzjami III Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech, powołać sześć stałych grup dyskusyjnych:

1. Kultura i Media

2. Sport

3. Oświata

4. Historia i Tradycja

5. Przedsiębiorczość

6. Forum Młodych.

 

Takie rozwiązanie gwarantowałoby sukces spotkania w Concordii i dałoby możliwość kontynuowania dalszych prac organizacyjnych i zjednoczeniowych.

Kontynuacja. Oczywiście głęboka reforma Konwetu Organizacji Polskich w Niemczech jest niezbędna, chociażby dla zachowania swojej historii i wypracowania dobrej strategii dla jej członków i sympatyków. Wszystkie ważne impulsy i propozycje moglibyśmy przedyskutować na kolejnym już, IV Kongresie Organizacji Polskich planowanym w Bonn już w przyszłym roku.

 

Wiesław Lewicki

Aachen, dnia 19.10.2018

Stanowisko Konwentu EWIV na debatę w Conkordii w dniach 20/21. 10.2018

 

Institut Polonicus zaprasza na FORUM z panelem dyskusyjnym: "Europejskie społeczeństwo obywatelskie w służbie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej". Cudowny projekt Europa: zawsze aktualny temat: różnorodność w jedności?

Dokąd zmierzają Polska, Francja, Niemcy? Gdzie jest państwo narodowe i gdzie jest dany naród? Jak można wzmocnić procesy integracyjne w obrębie własnego narodu? Jaka jest rola mniejszości narodowych i etnicznych?

Polonicus Forum: Panel Dyskusyjny w dniu 28 kwietnia 2018 14.00 w Sali Koronacyjnej, Ratusz na Rynku w Aachen

21 marca 2017 r., zmarł po długiej chorobie prof. dr hab. inż. Piotr Jan Małoszewski – polski naukowiec,  geolog, hydrolog,  profesor nauk o ziemi, zasłużony działacz polonijny i katolicki. Nasz przyjaciel i kolega z Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Laureat nagrody niemieckiej i europejskiej Polonii Polonicus 2010.

Piotr Małoszewski urodził się 2 lipca 1950 roku w Krakowie. W latach 1968–1973 studiował na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1973 przez dwadzieścia lat związany był z krakowskim Instytutem Fizyki Jądrowej. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Od połowy lat 80. pracował  naukowo poza granicami Polski. W 1978 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH uzyskał stopień naukowy doktora. W latach 1984 – 2016 był pracownikiem naukowym w Centrum Badawczym Helmholtza w Monachium. Po habilitacji w 1993 r. na Uniwersytecie we Freiburgu Piotr Małoszewski został tam profesorem hydrologii w 1999 r. W 2000 roku P. Małoszewski otrzymał w drodze nominacji od Prezydenta RP tytuł profesora nauk o ziemi w Polsce. W 2004 został wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Centrum Badawczym w Monachium. W latach 1999 – 2016 wykładał na Uniwersytecie we Freiburgu. Był także wykładowcą w Karlsruhe, Bochum, Monachium, w szwajcarskim Bernie, w Krakowie i w Poznaniu. Uczestniczył w kursach szkoleniowych organizowanych przez UNESCO oraz Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA). Był ekspertem IAEA w misjach na Kubie, w Brazylii, Malezji, Wenezueli, Nigerii i w Sudanie oraz Etiopii. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych w Niemczech, Szwajcarii i w Kanadzie. Był  także Członkiem Amerykańskiej Unii Geofizycznej i Europejskiej Unii Nauk o Ziemi i prezydentem Międzynarodowej Komisji Znacznikowej (ICT) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Nauk Hydrologicznych (IAHS). Profesor był członkiem wielu redakcji i recenzentem ważnych czasopism naukowych. Był autorem 185 publikacji naukowych, dwóch książek i w ostatnich 25 latach ponad 150 wystąpień na sympozjach naukowych. Był promotorem 11 doktorów. Ponad 30-letni pobyt prof. Piotra Małoszewskiego za granicą jest historią sukcesu polskiego naukowca w Niemczech.